Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 31/30.01.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: Ψ4ΞΣΩ6Μ-8ΩΞ) εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα-Μοναστηράκι”.

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.