Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 5/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας (ΑΔΑ : ΨΡΧΜΩΡΡ-Υ3Φ), με θέμα : Έγκριση συνολικού και συνοπτικού πρακτικού των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.