Ενημέρωση

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων μελέτης υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων Θεάτρου Λόφου Λυκαβηττού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ»

Δελτίο Τύπου 

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων μελέτης υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση  περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών  εγκαταστάσεων Θεάτρου  Λόφου  Λυκαβηττού

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ»  

 

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων Μελέτης υλοποίησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                        ΘΕΑΤΡΟΥ     ΛΟΦΟΥ    ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ».

Αντικείμενο του διαγωνισμού  αποτελεί η ανάπλαση του πλατώματος που περιβάλλει  το Θέατρο του Λυκαβηττού καθώς και των τμημάτων του φυσικού αναγλύφου που περιβάλλουν την περιοχή και βρίσκονται εντός των ορίων παρέμβασης, ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανασχεδιάσουν τον υπαίθριο αυτό χώρο, επαναπροσδιορίζοντας την κεντρική περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία του για την Πρωτεύουσα, απαντώντας στους Στόχους της ανάπλασης.

Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των 34.400,00€.  Η  κατανομή των βραβείων στους βραβευθέντες  έχει ως εξής:

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ   15.500 €

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ   11.350 €

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ      7.550 €

Επιπλέον των παραπάνω βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής, και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών (μέχρι πέντε) , αντί του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) χωρίς ΦΠΑ εκάστη.

Στον διαγωνισμό μελετών μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την οριζόμενη από τον Νόμο άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα  κράτη προέλευσης. Οι ανάδοχοι μελετητές που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό  οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να συνεργασθούν για την ανάληψη της μελέτης με άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα.

Το πλήρες κείμενο των Τευχών του Διαγωνισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.etasa.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην ΕΤΑΔ (Διοργανώτρια Αρχή), των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις : Δημήτρης Λούκος, Τηλ.: 210 3339646

Fax: 210 3339537 –Email: [email protected], www.etasa.gr

 

 


Περίληψη

pdf
230 KB