Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 2341/2009 Τμ. Ε΄ – Θέμα : Ακίνητα περιοχής Μακρυγιάννη – ΔΣ Γρανάδας

Περίληψη

 

Με τη ΔΣ της Γρανάδας επιβάλλεται η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην οποία περιλαμβάνονται μεμονωμένα οικοδομήματα και αρχιτεκτονικά σύνολα και τόποι και η μέριμνα για την ένταξη των προστατευόμενων αυτών στοιχείων στην οικονομική και κοινωνική ζωή του οικείου οικισμού και για την κατά το δυνατόν εναρμόνισή τους με τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Ακίνητα μνημεία που ανάγονται σε περίοδο προγενέστερη των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της σημασίας τους, η οποία μπορεί να αναφέρεται και στην αρχιτεκτονική αξία τους. Ως μνημεία χαρακτηρίζονται και ακίνητα αναγόμενα στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, εφ΄ όσον η σημασία τους είναι ιδιαίτερη. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους ούτε τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Η νομιμότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας και ευθέως για την ορθή εφαρμογή του νόμου. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλομένη πράξη περί μη χαρακτηρισμού ως μνημείων κτηρίου και κτηριακού συνόλου στην περιοχή Μακρυγιάννη στην Αθήνα και οι αντίστοιχες άδειες κατεδάφισής τους για τις ανάγκες ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης (μειοψ.).

 

κατεβάστε το αρχείο