Επαγγελματικά Θέματα

Τεύχος προκαταρκτικών εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στα πλαίσια του Προγραμματισμού Δράσεων ΔΣ για τη θητεία 2011-2014, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας (μετά από ανοικτή πρόσκληση) με σκοπό τη σύνταξη ενός Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΟΕ ΑΟΚ).

Μετά από ενάμιση χρόνο μελέτης, η Ομάδα Εργασίας παρουσίασε στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, το Τεύχος Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού.

Στα πλαίσια μιας πραγματικής διαβούλευσης, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αποφάσισε την ανάρτηση του Τεύχους Προκαταρκτικών Εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού της ΟΕ ΑΟΚ στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να δοθεί η δυνατότατα σε όλους τους συναδέλφους να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν στο θέμα έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.

Στο τέλος αυτής της 20μερης διαβούλευσης ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα διοργανώσει ημερίδα για τη συζήτηση του θέματος.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική δ/νση: [email protected] με την ένδειξη ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.