Ενημέρωση

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014 – 2020”

Ένταξη του ΚΑΔ 71.11 Δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την ένταξη του ΚΑΔ 71.11 Δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση, με τη μορφή ΜΗ επιστρεπτέας επιχορήγησης, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική, προϋπολογισμού 200.000.000€.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202,181,281,481,185,285,485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες (χρήση 2019) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ :

1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,

2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,

3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών,

4) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,

5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,

6) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019.

Το κεφάλαιο κίνησης, με το οποίο θα ενισχυθούν όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021, μέσω της πραγματοποίησης των δαπανών-αγορών. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Όσοι επιλεγούν πρέπει : – να εξακολουθήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τουλάχιστον έως τις 31/12/2021

– να μην μετεγκατασταθούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

– Κατά́ την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά́ την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), αρχίζει από τις 12/10/2020 και ώρα 13.00΄ και λήγει 06/11/2020 και ώρα 15.00΄.

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα της Πρόσκλησης:

  • του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 25),
  • της κερδοφορίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 15), και
  • της επίπτωσης του COVID-19 στον κύκλο εργασιών [Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)] (μέγιστη βαθμολογία 60).

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση, όπου περιγράφονται λεπτομερώς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), και

  • Στην ιστοσελίδα:

https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/

  • Στο e-mail Δράσης για επικοινωνία[email protected]
  • Tηλέφωνα Δράσης για επικοινωνία: 213 0166 212, 214, 217, 218, 219 και 220 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00)