Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΝ ΚΡΙΤΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΝ ΔΙΑΓΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΙΣΜΝ ΜΕΛΕΤΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) / Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων κριτών, κατόπιν επιλογής,  σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 22186/04-05-2012Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (Β΄1494) και ισχύει.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ), της Γενικής Γραμματείας Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ 11526, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 έως 14.00.

Πληροφορίες: Ελβίρα Αλευροπούλου τηλ. 213 1513303

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στους καταλόγους κριτών ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.