Εκπαίδευση

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Δύο (2) από τις θέσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στις γενικές θεματικές (α). Βίος και έργο του Παναγιώτη Μιχελή και (β). Ελληνικές επιστημονικές εταιρίες και επιτροπές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: Ελληνική Εταιρία Αισθητικής, Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων, κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 25 Ιουλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2610 969913 & 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].