Ενημέρωση

Προκήρυξη Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, κατηγορίας α2, Προσχεδίων του Δήμου Μαλεβιζίου, με τίτλο: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, οδών, πεζοδρόμων, κήπων και πλατειών οικισμού Φόδελε»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 8755

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ α2, της Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ  1427, τεύχος Β`).

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου  προκηρύσσει  Σύνθετο  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ α2, της Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ  1427, τεύχος Β`), προσχεδίων για τη: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων , πάρκων, οδών, πεζοδρόμων, κήπων και πλατειών οικισμού Φόδελε» , με βάση την υπ` αριθμόν 138/2024 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, την Αναλυτική Προκήρυξη του ιδίου διαγωνισμού και την υπ` αριθμόν 108/2020 Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου – αγωνοθέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Οδός :Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Ταχ. Κωδ. :714 14 Γάζι

Τηλ.:0030 / 2813-400650 ή 2813-400655.

Fax :0030/2810-822123

E-mail : [email protected]  (υπεύθυνος : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δ. Μαλεβιζίου, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. )

Ιστοσελίδα: www.malevizi.gr

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αρχιτεκτονική , αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για τη «Διαμόρφωση – Ανάπλαση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων , πάρκων, οδών, πεζοδρόμων, κήπων και πλατειών οικισμού Φόδελε» , με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επιδιώκεται να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα , με τη δημιουργία των καλύτερων υποδομών τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών , όσο και των επισκεπτών στην περιοχή , το οποίο θα ικανοποιεί τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, της μελέτης πρασίνου και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011) και της υπ` αριθμόν 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ.
 • Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό ΑΕΙ, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011) και της υπ` αριθμόν 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ.
 • Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης άρδευσης το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011) και της υπ` αριθμόν 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ.
 • Μηχανικό Περιβάλλοντος ΑΕΙ, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011) και της υπ` αριθμόν 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους οι ανάδοχοι μελετητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.

 • Σύμφωνα με τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας (7) και βάσει του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄/03-07-2019) ο ανάδοχός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών Τάξεως Δ’.
 • Σύμφωνα με τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας (27) και βάσει του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄/03-07-2019) ο ανάδοχός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών Τάξεως Β’.
 • Σύμφωνα με τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας (16) και βάσει του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄/03-07-2019) ο ανάδοχός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών Τάξεως Α’.
 • Σύμφωνα με τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας (9) και βάσει του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α΄/03-07-2019) ο ανάδοχός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών Τάξεως Γ’
 1. ΕΙΔΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός ορίζεται σε:

α) Σε σύνθετο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, επειδή η μελέτη αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση-πρόταση για την περιοχή, οπότε είναι σκόπιμο να συμμετέχουν επιπλέον της κατηγορίας των αρχιτεκτονικών μελετών και άλλες συμπληρωματικές κατηγορίες μελετών.

β) Σε διαγωνισμό προσχεδίων, όπου οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα κληθούν να καταθέσουν προσχέδια των αντίστοιχων κατηγοριών μελετών, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση του συγκεκριμένου έργου και την επιλογή του βραβευμένου μελετητή για την περαιτέρω επεξεργασία και εκπόνηση της μελέτης.

γ) Σε διαγωνισμό ενός σταδίου, καθώς η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο.

δ) Σε διαγωνισμό ανοικτό, όπου μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής.

Συνεπώς, ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφο 2β της υπ` αριθμόν 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ και περιλαμβάνει:

 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη Ανάπλασης
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Μελέτη άρδευσης
 • Μελέτη Πρασίνου
 • Περιβαλλοντική Μελέτη
 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υπολογισμός ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Τ 25/06/2024
Ανάρτηση της προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και ΚΗΜΔΗΣ Τ 25/06/2024
Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων  

Τ

 

25/06/2024

Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης του φακέλου του διαγωνισμού και των λοιπών δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους  

Τ

 

25/06/2024

Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής Τ+ 15 ημέρες 10/07/2024
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων Τ+ 30 ημέρες 25/07/2024
Προθεσμία απάντησης στα ερωτήματα Τ+ 40 ημέρες 16/08/2024
Λήξη προθεσμίας  υποβολής μελετών από τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους Τ+ 150 ημέρες 22/11/2024

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου (Κεντρικό Δημαρχείο) στη δ/νση:

«Δήμος Μαλεβιζίου , Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών :  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη  «Διαμόρφωση – Ανάπλαση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων , πάρκων, οδών, πεζοδρόμων, κήπων και πλατειών οικισμού Φόδελε»

Οδός : Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη ,

Τ.Κ  714 14

Γάζι Νομού Ηρακλείου Κρήτης

Τηλ:2813-400650 και 2813-400655

Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που θα αποσταλούν στα παραπάνω γραφεία με ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας με ευθύνη του διαγωνιζομένου για έγκαιρη υποβολή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής θα γίνει με το  άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 22186 /2012 (ΦΕΚ 1494/4-5-2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019(ΦΕΚ 3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής λόγω της σπουδαιότητας του έργου, και θα απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα οριστούν ως εξής :

 • Δύο κριτές «εκ των προσωπικοτήτων», με τους αναπληρωτές τους, δηλαδή επιστήμονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που διαθέτει ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλος ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ ή διδάσκων σε αντίστοιχη σχολή αλλοδαπής που διαθέτει βραβείο σε διαγωνισμό ή σημαντικό έργο κριτικής σκέψης. Η επιλογή του γίνεται από το Δήμο Μαλεβιζίου.
 • Ένας κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Μαλεβιζίου, με τον Αναπληρωτή του, Αρχιτέκτονας Μηχανικός,  με εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
 • Τέσσερις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αριθμ. πρωτ. 28604/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα επιλεχθούν με κλήρωση για κάθε κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, οι κριτές ορίζονται από τους αρμόδιους κλαδικούς φορείς.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δηλαδή μέχρι την 04/11/2024  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00.

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία με Φ.Π.Α.:

  Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 28.430,91€ 20.849,34€ 13.899,56€
ΦΠΑ 24% 6.823,42€ 5.003,84€ 3.333,89€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 35.254,33€ 25.853,18€ 17.235,45€

 

 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι Προτάσεις που θα λάβουν βραβεία θα περιέλθουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Αγωνοθέτη.

Εφόσον ο  Αγωνοθέτης προχωρήσει σε υλοποίηση της πρότασης ή των προτάσεων που βραβεύθηκαν σε μελέτη εφαρμογής δύναται αυτό να το κάνει είτε:

Α) Να αναθέσει στο διαγωνιζόμενο που θα λάβει το 1ο βραβείο ένα ή όλα τα επόμενα στάδια της μελέτης, αναθέτοντας του τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όες τις επιμέρους μελέτες σε επίπεδο μελετών εφαρμογής και όλα τα παραδοτέα στοιχεία που αναγράφονται στην υπ` αριθμόν 108/2020 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της Υπηρεσίας.

Β) Να προχωρήσει σε υλοποίηση της πρότασης ή των προτάσεων που βραβεύτηκαν σε μελέτη εφαρμογής  μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή.

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, πληροφορίες, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία μπορούν να παραλαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου (πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη , Τ.Κ. 71414 Γάζι , κτίριο δίπλα από το Δημαρχείο,

Πληροφορίες : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη –αρχιτέκτονας μηχανικός Δ. Μαλεβιζίου, τηλ. 2813-400655 και 2813- 400650), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Η περίληψη του διαγωνισμού και του αποτελέσματος αυτού, θα δημοσιευτεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112, του ν.4412/2016, όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί (άρθρο 6 της υπ ’ αριθ. 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6,της υπ` αριθμόν 26669/268/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ), καθώς επίσης και στους ιστότοπους του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο κλαδικού φορέα κριθεί απαραίτητο (άρθρο 6 της υπ ’ αριθ. 48505/387/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6,της υπ` αριθμόν 26669/268/απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ).

Επίσης θα δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα, από τη διοργανώτρια αρχή, μόνο για το αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

 

                                                                                Ο Δήμαρχος 

                                                                      Μποκέας Μενέλαος