Ενημέρωση

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Μελέτη Ανάπλασης Ακτής Δηλαβέρη – Ακτής Κουμουνδούρου – Περιοχής Δελφιναρίου Δήμου Πειραιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

προκηρύσσει Πανελλήνιο ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, με θέμα τη

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

O Διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ .πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚΒ΄1427/2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 22186 απόφαση (ΦΕΚ 1494Β/4-5-2012)

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την ανάπλαση της Ακτής Δηλαβέρη-Ακτής Κουμουνδούρου-Περιοχής Δελφιναρίου Δήμου Πειραιά, από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, λειτουργική, αισθητική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη. Οι μελέτες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 14 της διακήρυξης κριτήρια αξιολόγησης.

Στις μελέτες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τα οποία επιμερίζονται ως εξής: 1ο Βραβείο 15.000 €, 2ο Βραβείο: 12.000 €, 3ο Βραβείο 7.000 €. Η δαπάνη για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 με Κ.Α 30.7412.15

Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη προέλευσης.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων / μελετών ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουνίου και ώρα 14:00. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ (Τμήμα Αρχιτεκτονικού, Μελετών και Κατασκευών) του Δήμου Πειραιά σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για την παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης, που μπορεί να γίνεται μέχρι και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να εγγραφούν στον κατάλογο με τους συμμετέχοντες. Η αίτηση θα παρέχεται στα γραφεία της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ – Τμήμα Αρχιτεκτονικού, Μελετών και Κατασκευών, του Δήμου Πειραιά (Θηβών 78, Πειραιά, τηλ. 2132123010).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν με αίτηση του εγγραφέντος στον κατάλογο εκπροσώπου τους τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες, εγγράφως στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά στο Email.: [email protected] έως και 25 ημέρες από τη δημοσίευση του διαγωνισμού δίνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3316/05, και του Ν. 3548/07. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά και θα σταλεί για ενημέρωση / ανάρτηση σε: ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΥΠΕΚΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ