Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, για τα Ακαδημαϊκά έτη 2023 – 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2023-2025

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (ΦΕΚ 6167/Β’/31-12-2018, Υπουργική Απόφαση 13660/20-12-2018) τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025 και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 35 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό» ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι ενενήντα (90).

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 2.700€.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Π.Α.Α.Σ.» από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας,
 2. αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους,
 3. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις τους, καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία,
 5. υπόμνημα εργασιών (portfolio), το οποίο περιέχει τις εργασίες και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους,
 6. αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής, σε επίπεδο Γ1/C1,
 7. δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές,
 8. αποδεικτικά επαγγελματικής ή / και ερευνητικής εμπειρίας (αν υπάρχουν),
 9. σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων, όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. και τον τομέα στον οποίο σκέφτονται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τις οποίες θα λάβουν στο μέλλον (εάν ο/η υποψήφιος/α είναι υπάλληλος, σχετικές ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχονται μπορούν να αναφερθούν),
 10. μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία,
 11. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
 12. μία (1) υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον/την υποψήφιο/α ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι γνήσια και αληθή.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τ. 2310 99 5825, e. [email protected]), την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (https://envi.web.auth.gr) και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://architecture.web.auth.gr).

 

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη και το πρόγραμμα σπουδών.