Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισμού: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΠΑΝ

Προϊσταμένη Αρχή του διαγωνισμού: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΠΑΝ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ

Φορέας υλοποίησης : ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δ.Ε.Π.ΑΝ.

 

Η εν λόγω πρόταση αφορά στη Δημιουργία Κέντρου Ανάδειξης και Αξιοποίησης της Ιστορικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Ρήγα Φεραίου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Ο Δήμος διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά και αποτελεί σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων. Αποτελεί τη γενέτειρα του μεγάλου Εθνομάρτυρα και Εθνεγέρτη και στην περιοχή συντελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα, η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, πηγή ζωής και φυσικής ομορφιάς.

Αποτελεί, σίγουρα, έναν ενδιαφέρον τουριστικό προορισμό με πλούσια ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να ανακαλύψει.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει δημιουργήσει ένα τουριστικό σχέδιο προς υλοποίηση συγκεκριμένων έργων σχετικά με τον τουρισμό.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου Κέντρου αποτελεί σημαντικό εγχείρημα, το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μνημεία, τις πολιτιστικές υποδομές της περιοχής και του ισχυρού branding του Ρήγα “Βελεστινλή” θα συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας του τόπου και την ενδυνάμωση της Εθνικής Πολιτιστικής Προβολής και κληρονομιάς.

Θα αποτελέσει ελάχιστη τιμή στον μεγάλο Ευρωπαίο Διαφωτιστή και Εθνεγέρτη της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγα Βελεστινλή.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, μέσα από την προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και της φυσικής κληρονομιάς και των συναφών υπηρεσιών του οικοτουρισμού.

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

  • Δημιουργία θέσεων εργασίας: θα απασχοληθεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη σύνταξη των μελετών.
  • Τήρηση των όρων και των απαιτήσεων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Δημιουργία δημόσιων υποδομών.
  • Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης.
  • Ανάδειξη της περιοχής.
  • Προστασία και διατήρηση του πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της ευρύτερης περιοχής.
  • Ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, πόλος έλξης επισκεπτών.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 22/12/2022

Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων 22/12/2022

Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους 22/12/2022

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων 12/01/2023

Απαντήσεις στα ερωτήματα 20/01/2023

Δημοσιοποίηση μελών κριτικής επιτροπής 02/02/2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών 22/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Διαδικασία κρίσης των συμμετοχών 1 μήνας (από 1η συνεδρίαση)

Υποβολή τυχόν ενστάσεων 10 ημέρες από δημοσιοποίηση αποτελέσματος

Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων 15 ημέρες από καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους