Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Αποτέφρωσης Οστών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ»

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ  ΑΡΧΗ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Πατρέων ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή» με τα εξής στοιχεία:

Οδός:            Μαιζώνος 108 Πάτρα

Ταχ. Κωδ.:     26221

Τηλ.:             2613.610268

Fax:              2613.610311

E-mail:          [email protected]

Ιστοσελίδα:   www.e-patras.gr

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για τη διαμόρφωση του κτηρίου το οποίο θα λειτουργεί ως Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών, καθώς και η ανάπλαση – διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του ΚΦ Β32 της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Δήμου Πατρέων, από άποψη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται ανωτέρω.

Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά ρεαλιστικές. Στους χώρους του κτιρίου είναι υποχρεωτική η τήρηση όλων των προδιαγραφών προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων ατόμων.

Ο κοινωφελής χώρος Β32 θα στεγάσει τις λειτουργίες του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών, τους χώρους συνάθροισης κοινού, την υπηρεσία αποτέφρωσης των νεκρών με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Ο συγκεκριμένος χώρος παρέχει τη δυνατότητα υψηλής φύτευσης με δύο και τρεις σειρές δένδρων πλάτους 12 ή και 15 μέτρων. Είναι άμεσα προσβάσιμος από το Αστικό και Περιαστικό δίκτυο της πόλης και είναι διαμορφωμένος πλήρως με ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πεζοδρόμια και εγκαταστάσεις όλων των δικτύων (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό, τηλεπικοινωνίες) και από την ίδρυσή του (503/1998 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ΦΕΚ 344 Δ’/19-05-1999) επιτρέπει μόνο την εγκατάσταση βιοτεχνιών και επιχειρήσεων γενικότερα χαμηλής όχλησης όπως είναι και το Κ Α.Ν. (παρ. 3 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. οικ. 20232/10-05-2010 (ΦΕΚ 745Β 731-05-2010).

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

–  την Αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού τοπίου – εκπλήρωση στόχων, κλπ)

– την Τεχνική προσέγγιση (ευκολία υλοποίησης, διάρκεια – αντοχή στο χρόνο, υλοποιήσιμο κόστος έργου, κλπ.)

–  την Περιβαλλοντική προσέγγιση (εκπλήρωση στόχων – δημιουργίας χώρων πρασίνου, κλπ)

– την Χωροθέτηση των λειτουργιών (κατασκευή λειτουργικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α, κλπ)

–  τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του κοινωφελούς χώρου

–  την πρακτικότητα

Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’όψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 25/2/2019 και ώρα 12:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Μαιζώνος 147, 26221, Πάτρα, Ισόγειο, email: [email protected], fax: 2613610311, τις εργάσιμες ημέρες (10:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Τρεις κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:

 • Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 Ε
 • Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ 4.000 Ε
 • Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 2.000 Ε
 • Δυνατότητα για 3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 1.000 Ε εκάστη επιπλέον των βραβεύσεων
 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση, αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τη Διοργανώτρια Αρχή.

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της (Τοπογραφικό Διάγραμμα, φωτογραφίες) με τα παρεχόμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.e-patras.gr.

Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή / cd από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Παντανάσσης 30, 26221, Πάτρα (4ος όροφος, τηλ. 2613 610268), από την Πέμπτη 1/11/2018 έως και την Δευτέρα 3/12/2018 τις εργάσιμες ημέρες (8:00 έως 14:00).

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στις 1-11-2018.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Κ. Πελετίδης