Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του “Καστρακίου””

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ»,

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αρμόδια υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:  Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων

Διεύθυνση        : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αρ. 200, Τ.Κ.: 187 56,  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Τηλ.                   : 213 2074 813 – 213 2074 812

Fax.                    : 210 4610808

Ηλ. Ταχυδρομείο    : [email protected]

Ιστοσελίδα        : www.keratsini-drapetsona.gr

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ), στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 30.000,00 € για το Οικονομικό Έτος 2016 αντίστοιχα, με Κ.Α: 30/7413.0001. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 6265/02-02-2016, ΑΔΑ: ΩΜΚ9ΩΕΣ-Χ1Λ) για την διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 30.000,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών, καθώς και της Αμοιβής των Μελών της Κριτικής Επιτροπής και των τυχόν δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση σχεδιαστικών προτάσεων, για την αξιοποίηση του «Καστρακίου», Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οι οποίες θα συμβάλουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου της περιοχής, ενώ το μελλοντικό έργο, θα καταστήσει το χώρο χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την αξιοποίηση του «Καστρακίου» Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, από αρχιτεκτονική,  πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω.

 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ.2.β.1. της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Επιπρόσθετα για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή/και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών στους τεθέντες στόχου και κυρίως ως προς:

-την οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου,

-την αναγνωρισιμότητα του προτεινόμενου δημόσιου χώρου, στην οποία περιλαμβάνεται η

ανάδειξη των μνημείων και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης,

-τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προβλεπομένων χρήσεων, της κυκλοφορίας και των πολιτών,

-την βιωσιμότητα του δημόσιου χώρου, στην οποία περιλαμβάνονται ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η συμβολή στην κλιματική αλλαγή,

-την ευκολία υλοποίησης και η γενικότερη οικονομία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο.

 

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 04/05/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ., δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ 187 56, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, στο πρωτόκολλο του Δήμου, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

 

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή
 • Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και
 • Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (υπ’αριθμ. 38/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 10198/18-02-2016, ΑΔΑ: 78ΙΩΩΕΣ-0ΩΝ), η οποία σαφώς ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.4  της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ’ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α’) και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

 

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο ποσού 11.250 €, το 2ο ποσού 8.250 € και το τρίτο ποσού 5.500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντίστοιχα.

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των χιλίων 1.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) εκάστη.

Στην διατιθέμενη πίστωση περιλαμβάνεται ποσό 2.000 € που αντιστοιχεί στη δαπάνη της Αμοιβής των Μελών της Κριτικής Επιτροπής και των τυχόν δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας.

 

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  www.keratsini-drapetsona.gr .

Για την παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση) προκειμένου να ενημερώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες −εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της με αρ. αρ. Πρωτ. Οικ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.).

Η αναλυτική Διακήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής, www.keratsini-drapetsona.gr την οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως ισχύει σήμερα.

 

  

Κερατσίνι,   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ