Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών : “Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών:
«Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων
και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης»

1.    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Επίσημη επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευής Έργων

Έδρα: Εντός λιμένα, Τ.Κ. 54012, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 593353

Fax.: 2310 545900

Ιστοσελίδα: www.thpa.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας από τη διοργανώτρια αρχή: Αφεντουλίδης Τριαντάφυλλος

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: http://portal.thpa.gr/archcomp

E-mail διαγωνισμού: [email protected]

2.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάπλαση των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου της περιοχής που καταλαμβάνουν οι σταβλικές εγκαταστάσεις του Τομέα 5, ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δραστηριοτήτων συμβατών με τις χρήσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Μελέτη προγραμματικού σχεδίου -MASTER PLAN- Λιμένα Θεσσαλονίκης».

4.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε. και όσοι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3316/2005.

5.    ΕΙΔΟΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού Π. ΕΝ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012).

6.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει, κατατάξει και οργανώσει, ιεραρχικά τις προτάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα αντίστοιχα κριτήρια που αναφέρονται στους όρους της αναλυτικής προκήρυξης.

7.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται την Παρασκευή, 18/11/2016 και ώρα 14:30. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στο κτίριο διοίκησης στον 1ο προβλήτα, ΤΚ 54012, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες: 08:00 -14:30). Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που θα αποσταλούν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

8.    ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα υποστηρίζεται από γραμματεία. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

  • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» με τον αναπληρωτή του (υποδεικνυόμενοι από τη Διοργανώτρια Αρχή).
  • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Ο.Λ.Θ.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του.
  • Τρεις κριτές με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ. 28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού µε το αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί µε κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.ΕΝ.

Η απόφαση της Kριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

9.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία βραβεία.

  • Το πρώτο βραβείο θα λάβει: 18.000 ευρώ,
  • Το δεύτερο βραβείο θα λάβει: 13.200 ευρώ,
  • Το τρίτο βραβείο θα λάβει: 8.800 ευρώ.

Η κριτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει και τρεις εξαγορές (επαίνους) με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ έκαστη.

Μετά την ανακοίνωση των βραβείων θα ανατεθεί η κατασκευή προπλάσματος σε κλίμακα 1:500 για τις τρεις βραβευθείσες μελέτες με αμοιβή 2.000 εκάστη.

Επί των παραπάνω ποσών θα υπολογισθεί και θα καταβληθεί επιπλέον και ο αναλογών Φ.Π.Α.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παραλαβή του φακέλου δεδομένων και στοιχείων, απαραίτητων για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, όπως η Αναλυτική Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης με τα προσαρτήματά του διαγωνισμού είναι δυνατή μετά την εγγραφή του διαγωνιζομένου στον κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή.

 Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α., του Σ.Α.Θ. και του Υ.Π.ΕΝ.

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

 

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ