Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Συντήρηση – Ανακατασκευή – Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ στη Λάρισα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ»

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον Δήμο Λαρισαίων ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή» με τα εξής στοιχεία:

Οδός:            Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα

Ταχ. Κωδ.:     41222

Τηλ.:             2413 500270, 2413 500206

Fax:              2410 251339, 2410 250232

E-mail:          [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα:   www.larissa-dimos.gr

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προσαρμογή όλου του κτιριακού συγκροτήματος ‘ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ‘ στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου. Το συγκρότημα θα στεγάσει τις λειτουργίες: του πολιτιστικού κέντρου, του ΚΑΠΗ, των εργαστηρίων της πινακοθήκης, τους χώρους του διαμερισματικού συμβουλίου και έναν χώρο διοίκησης του συγκροτήματος όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα 1 της προκήρυξης που αφορά το  κτιριολογικό πρόγραμμα.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λειτουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των όψεων και η  βιοκλιματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά. Τέλος η λύση θα πρέπει να εναρμονίζεται με το κτιριολογικό πρόγραμμα της διοργανώτριας αρχής.

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 15/10/2015 και ώρα 15:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, 1ος όροφος, email: protokolo@larissadimos.gr, fax: 2410 250232, τις εργάσιμες ημέρες ( 10:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Τρεις κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 €

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 4.000 €

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 2.000 €

3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 1000 € εκάστη

 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση, αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τη Διοργανώτρια Αρχή.

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της (Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού) με τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.larissa-dimos.gr.

Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή / cd είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα (4ος όροφος, τηλ. 2413 500270), από την Παρασκευή 24/04/2015 έως και την Τετάρτη 03/06/2015 τις εργάσιμες ημέρες (10:00 έως 14:00).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στις 24-04-2015.

 

Ο Α/Δήμαρχος Λαρισαίων

Δημήτριος Μαβίδης

 


Περίληψη Προκήρυξης

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την συντήρηση - ανακατασκευή - επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ στη Λάρισα

pdf
107 KB