Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ” ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Περίληψη διακήρυξης

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ”

 ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

 

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Καλυψώς Αλεξούλη 27, 40003 Αγιά Λάρισας

Τηλ: 2494 350113, 2494 350114, fax: 2494 023783

E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα: www.dimosagias.gr

  1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδιοι πόροι του Δήμου

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την συντήρηση και αποκατάσταση της «Οικίας Αντωνίου», που έχει χαρακτηρισθεί σαν «μνημείο» με την Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΟ/.ΔI.Ν.Σ.Α.Κ/81776/2114/31-10-2005 ΦEK 1561/B/11-11-2005, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ενός χώρου για διοικητική χρήση που θα προάγει την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής αλλά και την ανάπτυξη των λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς με σεβασμό στην ιστορία του κτιριακού συγκροτήματος.

  1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, με άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Στην ομάδα των Διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές.

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λειτουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των όψεων σε συνδυασμό με την δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά

  1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά τις εργάσιμες ημέρες (09:00-14:00).

Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

  1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής.

Μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους:

  • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή
  • Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή
  • Τρείς κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ).
  1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣείναι οριστική και υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.
  2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία συνολικού ποσού 2.200,00 ευρώ. Το πρώτο βραβείο θα είναι ποσού 990,00 ευρώ, το δεύτερο βραβείο θα είναι ποσού 726,00 ευρώ και το τρίτο βραβείο θα είναι ποσού 484,00 ευρώ.

  1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.dimosagias.gr , στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.tee.gr και ΤΕΕ Λάρισας (και στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. www.ypeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά, από την Παρασκευή 13/05/2016 μέχρι την Πέμπτη 02/06/2016  τις εργάσιμες ημέρες (08:00 – 14:30).

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ