Ενημέρωση

Περίληψη Διακήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ,κ

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Γερβασίου Γρεβενών 5-7, Τ.Κ. 184 50, Νίκαια, 2ος όροφος

Τηλ : 213-2075303, 259

Fax : 213-2075293

E-mail : [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.nikaia-rentis.gov.gr

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών για την ανάπλαση του χώρου του πρώην Δημοτικού Κοιμητηρίου Νεαπόλεως του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, λειτουργική, αισθητική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6  και 7 του Ν.3316/05:

Αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης.

  1. ΕΙΔΟΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού Π. ΕΝ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011), και διενεργείται με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει, κατατάξει και οργανώσει, ιεραρχικά τις προτάσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και τα αντίστοιχα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης.

  1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής μελετών ορίζεται η  9-9-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υποβολή των μελετών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00., οδός Γερβασίου Γρεβενών 5-7, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, 2ος όροφος.

Δεκτές θα γίνουν και οι προτάσεις που θα αποσταλούν με το ταχυδρομείο, εφόσον η ταχυδρομική σφραγίδα είναι εμπρόθεσμη ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, αρκεί να έχουν παραδοθεί στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη εντός της ορισμένης προθεσμίας, με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

  1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω  χρηματικά βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ
1ο  Βραβείο 18.500 € (δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

2ο  Βραβείο 13.300 € (δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

3ο  Βραβείο 8.200 € (οχτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α