Ενημέρωση

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ»

Σύμφωνα με την με αριθμό 736/2021 (ΑΔΑ ΩΙΒΗΩ96-ΓΜΡ) ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής.