Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», Πέμπτη 14.03.2024

Στο πλαίσιο των διαλέξεων του Π.Μ.Σ. Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί στο MS TEAMS

την Πέμπτη 14.03.24 στις 19:00 [UTC+3]

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα

«Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων ως πολιτιστικά κύτταρα»

από το αρχιτεκτονικό γραφείο Magnisali-Bilis.

 

Υπεύθυνος: Micocci Fabiano, Επίκουρος Καθηγητής ΤΑΜ ΠΘ

 

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahfQN-YDhnMU6r7LTZL5qN0Anvra9jZGOsx7ygXd7gcE1%40thread.tacv2/1698317242478?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2224d834c8-4a0c-452b-bada-e1e4473faf98%22%7d