Ενημέρωση

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων “Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

«Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου»

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ιωαννιτών ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου. Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης έργων του Δήμου Ιωαννιτών,

Διεύθυνση                : Κωλέττη 14, Τ.Κ. 45 44473, Ιωάννινα, 2ος όροφος

Τηλ.                       : 0030-2651083881

Fax                        : 2651083882

E-mail                     : [email protected] [email protected]

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται τηλεφωνικά , Τσουκανέλης Ελευθέριος και Μαρία Χατζηαντωνίου , τηλ. 2651083880-81 και μέσω email, [email protected]. Η διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με την ανάρτησής στην ιστοσελίδα της.

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Χρηματοδότηση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών για το 2017 με το ποσό των 10.000 € που βρίσκεται στον κωδικό Κ.Α. 30-7412.007 και με δέσμευση για έγγραφή του υπολοίπου ποσού για στον προϋπολογισμό του 2018 βάσει της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός  του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση της καλύτερης δυνατά λύσης  σε ότι αφορά στην μελέτη υλοποίησης Ανάπλασης της Πλατείας Πύρρου του Δήμου Ιωαννιτών.Ο Διαγωνισμός στοχεύει στον επανασχεδιασμό της πλατείας λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τον κεντρικό χαρακτήρα της πλατείας.
 • Τις ιστορικές μνήμες του χώρου.
 • Την σχέση του με τα περιβάλλοντα δημόσια κτήρια και τις χρήσεις τους όπως αυτά της Περιφέρειας του Δικαστικού Μεγάρου, του αναψυκτηρίου Όασις κλπ.
 • Την ύπαρξη του υπόγειου χώρου στάθμευσης που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
 • Την σχέση της με τη φυσική θέα προς τα ανατολικά της.
 • Την γειτνίαση με την πολυσύχναστη Λεωφόρο Δωδώνης.
 • Την σχέση της με το πάρκο Κ.Μπέγκα (παλαιού Δημαρχείου) στα νοτιοανατολικά της και τη γέφυρα που την συνδέει με αυτό.

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την ανάπλαση της πλατείας, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση της.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας μέσα από τον επανασχεδιασμό της. Οι μελετητές, με βάση την κεντρική τους ιδέα, θα πρέπει να αναζητήσουν και να προτείνουν, νέες μορφές και εικόνες για την πλατεία Πύρρου. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια και τεκμηρίωση την επιλογή των υλικών, καθιστικών, αστικών αντικειμένων, φωτιστικών και φυτεύσεων καθώς και κάθε άλλων στοιχείων που την συνθέτουν ενώ θα πρέπει:

Α. Να ληφθεί υπόψη, ο κεντρικός αλλά και υπεροπτικός χαρακτήρας της πλατείας.

Β. Η πλατεία να αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό πόνημα, που δεν είναι όμως αποκομμένο από την ιστορία και τις μνήμες που συνοδεύουν τον χώρο.

Γ. Να μελετηθεί η πλατεία σαν ένας χώρος κίνησης και βόλτας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αποτελώντας ταυτόχρονα και χώρο πύκνωσης-συγκέντρωσης, σαν σημείο αναφοράς και συνάντησης.

Δ. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργική της σύνδεση τόσο με τα περιβάλλοντα κτήρια της Περιφέρειας, του Δικαστικού Μεγάρου και της Όασις όσο και με το νέο εμπορικό κέντρο της πόλης με το οποίο γειτνιάζει (πεζόδρομοι).

Δ’. Να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη του υποκείμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Ε. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην σύνδεση της πλατείας με το Πάρκο K.Μπέγκα με το οποίο σήμερα η πλατεία συνδέεται μέσω της μεταλλικής πεζογέφυρας.

ΣΤ. Η χρήση των υλικών, να εναρμονίζεται με τις υπάρχουσες κλιματολογικές συνθήκες των Ιωαννίνων, και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντιολισθητηρότητα, αντοχή στις μεγάλες ημερήσιες θερμοκρασιακές διαφορές.

Ζ. Να ληφθεί υπόψη πως οι φυτεύσεις πάνω στην πλατεία, έχουν περιορισμούς λόγω βάθους φύτευσης, ειδικά όσο πλησιάζει κανείς προς την Όαση.

Η. Να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού, που εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και δροσισμού, αλλά που δεν επιφέρουν ανεπιθύμητες συνθήκες όπως θάμβωσης που προκαλείται από αντανακλάσεις των υλικών κ.α.

Θ. Να αξιοποιηθεί η φυσική θέα που η πλατεία έχει προς τη λίμνη.

Ι. Να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα τόσο στην ημερήσια όσο και στην νυκτερινή εικόνα της πλατείας μέσω του φωτισμού της.

 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διεξάγεται ανοικτός Διαγωνισμός μιας κατηγορίας προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στη κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψην ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης, τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα της πλατείας. Το λειτουργικό και αισθητικό αντίκτυπο της πρότασης στο κέντρο της πόλης καθώς και στις χρήσεις που την περιβάλουν.   Την αναβάθμιση της εικόνας της πλατείας και την ανάδειξη του χώρου ως σημείο αναφοράς για την πόλη. Την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης.- την ρεαλιστικότητα της πρότασης  σε σχέση με την εφικτότητα της υλοποίησης και των υπαρχόντων περιορισμών

Η κριτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθέντων μελετών διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία υποβολή δε γίνεται δεκτή.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής.
 • Ένας (1) κριτής Αρχιτέκτονας από το Δήμο Ιωαννιτών (Διοργανώτρια Αρχή).
 • Τρείς (3) κριτές Αρχιτέκτονες υποδεικνυόμενους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.
 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφασης της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για την Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 χρηματικά βραβεία ως ακολούθως με ΦΠΑ 24%:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ
1ο Βραβείο 3.320 € Τρείς χιλ. Τριακόσια είκοσι ευρώ
2ο Βραβείο 2.430 € Δύο χιλ. Τετρακόσια τριάντα ευρώ
3ο Βραβείο 1.675 € Χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις , αντί του ποσού των εξακοσίων είκοσι ευρώ  (620 €) με  ΦΠΑ 24% εκάστη.

 1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την εκπόνηση της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 39.000 € συμπεριλαμβανομένων : α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν 4412/2016 β) ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης 558,41€

Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΛΥ/οικ.463/Φ.51/Μ-Δ/21-03-2017 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ σε ποσοστό 60 % των προεκτιμώμενων, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών που ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-2017) και με το άρθρο 53 παρ. 8ι του Ν.4412/2016. 

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών. Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα εγγράφεται, έως και την 11/12/2017ώρα 15:00, σε κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και email) για να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης. Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα αποδίδεται σε όλους του εγγραφέντες- εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 27/10/2017, ώρα 15:00) από τους εγγεγραμμένους καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών, και θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016 και άρθρο της Υ.Α. 2684/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011, όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ