Ενημέρωση

Οδηγία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

ΑΠ. 66935 / Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΔΗΓΙΑ
προς τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Σε συνέχεια του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/112067/3389/22/2/21 εγγράφου, όπου πέραν των άλλων αναφέρει: «για την αποφυγή διενέξεων αλλά και προστασίας του κύρους των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά… η διαπίστωση λανθασμένης εφαρμογής του επαγγελματικού δικαιώματος είναι δυνατόν να καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα…»,

επειδή:

  1. Σύμφωνα με το αρ. 40 εδ. Α του Ν. 4495/17 ή αίτηση για οικοδομική άδεια συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα μηχανικούς.
  2. Η αιτιολογική έκθεση αποτελεί ανεξάρτητο και υποχρεωτικό στοιχείο πληρότητας, ανεξάρτητο της αρχιτεκτονικής μελέτης (αρ. 40.ε και 1στ του Ν. 4495/17) και συντάσσεται σύμφωνα με το αρ. 3.1 του Ν. 1557/85.
  3. Το αρ. 3.1 του Ν. 1557/85 αναφέρεται στον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό έλεγχο: «1. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση ελέγχεται ως προς την σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει ορατά τμήματά του, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση, όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο και περιβάλλον του , οικιστικό και φυσικό. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία… και τις ΕΠΑΕ…». Δηλαδή το συγκεκριμένο άρθρο απαιτεί έλεγχο της ένταξης και της ενσωμάτωσης του έργου στο περιβάλλον.
  4. Το αρ. 3 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ313/Β/20) που αφορά στο αντικείμενο και στις αρμοδιότητες των ΣΑ, αναφέρει: «3. Τα Σ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα κριτήρια: • την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με την κατάλληλη ένταξη της προτεινόμενης κατασκευής σε αυτό. Ειδικότερα, αξιολογείται ο προτεινόμενος τρόπος εφαρμογής των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης προκειμένου να επιτυγχάνεται η αρμονική ένταξή της στο οικόπεδο / γήπεδο…..». Δηλαδή και πάλι ελέγχεται ή ένταξη και η ενσωμάτωση του έργου στο περιβάλλον.
  5. Το ΠΔ 99/5-11-18 (ΦΕΚ 187/Α/18) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, στο αρ. 4.2, αναφέρει (αποκλειστικά για τους αρχιτέκτονες): Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: «α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών.».
  6. Το ΠΔ 99/5-11-18 (ΦΕΚ 187/Α/18) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, στο αρ. 4. 2γ, αναφέρει (αποκλειστικά για τους αρχιτέκτονες): Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα : «γ. ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες… ».

είναι προφανές, κατόπιν των ανωτέρω, ότι:

Η σύνταξη της αιτιολογικής έκθεσης που απαιτεί το αρ. 40.ιστ του Ν. 4495 και περιγράφει τη χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών, πρέπει να υπογράφεται ΜΟΝΟΝ από Αρχιτέκτονες.

Αντίστοιχα και η υπογραφή των αρχιτεκτονικών μελετών σε ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στο αρ. 4. 2γ του ΠΔ 99/5-11-18 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟΝ από Αρχιτέκτονες.

Κατά συνέπεια,

το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ενημερώνει τα μέλη του και τους εκπροσώπους του στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν εσφαλμένη εφαρμογή του επαγγελματικού δικαιώματος στις μελέτες που εξετάζουν, συμμορφούμενοι με την προτροπή του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/112067/3389/22-2-21 και για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, να ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ στην εγκριτική απόφαση στο πληροφοριακό σύστημα την ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

« Να ελεγχθεί το επαγγελματικό δικαίωμα των υπογραφόντων την Αιτιολογική Έκθεση ή/και την Αρχιτεκτονική Μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40.α , 40.ε και 40.ιστ του Ν. 4495/17 σε συνδυασμό με τα αρ. 4.2α και 2γ του ΠΔ 99/5-11-18 (ΦΕΚ 187/Α/18)».

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΟΔΗΓΙΑ

pdf
812 KB