Ενημέρωση

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2% υπέρ του ΤΕΕ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2% υπέρ του ΤΕΕ

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΣΨ1-ΕΡΔ