Δομή

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – Περίοδος 2008 – 2011

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 4 Ιουνίου 2011

Α.Π. 43817, Αθήνα 6 Μαΐου 2011

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σύμφωνα με το Άρθρο 9.5 του Καταστατικού του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Άρθρο 3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, μετά την με αρ. πρωτ. 43768 / 02.05.2011 αίτηση εικοσιοκτώ μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς το Προεδρείο,

το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Ημερήσια Διάταξη :

1. Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ και Οικονομικός Απολογισμός για το διάστημα της παρελθούσας τριετίας.

2. Άμεση προκήρυξη εκλογών, το αργότερο μέσα στον Ιούνιο 2011.

3. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ.

4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση που την 04.06.2011 δεν επιτευχθεί η απαρτία του Άρθρου 9.2 του Καταστατικού (τουλάχιστον 83 παρόντα μέλη), σύμφωνα με το Άρθρο 9.3 του Καταστατικού, θα αναβληθεί η σύγκλιση της Αντιπροσωπείας για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, στον ίδιο χώρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα, οπότε θα βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παριστάμενα μέλη της είναι τουλάχιστον 40.

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Ο Σύλλογος έχει ζητήσει από το ΤΕΕ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 43805 / 06-05-11 έγγραφό του έκτακτη επείγουσα επιχορήγηση, ώστε να καταβληθούν τα οδοιπορικά των Αντιπροσώπων της περιφέρειας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 04/05/11 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι όλες οι παρατάξεις θα ζητήσουν από τους εκπροσώπους τους στη ΔΕ του ΤΕΕ και στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, να στηρίξουν την άμεση χρηματοδότηση του Συλλόγου.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ
3η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2011

Α.Π. 42114, Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2010

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η 3η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
  2. Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.
  3. Επαγγελματικά δικαιώματα.
  4. 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο.
  5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – Ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.00 το πρωί στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της οικονομικής αδυναμίας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων να καλύψει τα έξοδα μετάβασης των μελών της Αντιπροσωπείας, έχει ζητηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το ΤΕΕ (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο). Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την απάντηση του ΤΕΕ στο αίτημά μας.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

 


2η Συνεδρίαση: Αθήνα 15 Μαρτίου 2009

 


Α.Π. 38094, Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2009

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση.
  • Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  • Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ


 

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 7 Ιουνίου 2008

Α.Π. 37168, Αθήνα 9 Μαΐου 2008

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 29 & 30.3.2008, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα (5ος όροφος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου.
3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

Α.Π. 37275, Αθήνα  9 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 7.6.2008  πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ με τη συμμετοχή 155 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια.

Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών αναδείχτηκε το τριμελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόμενα τρία χρόνια, αποτελούμενο από τους:

Ξυνομηλάκη Δημήτριο               Πρόεδρο                  Ψήφοι 50                                              Αττική
(Νέα Ένωση Αρχιτεκτόνων)

Ντοκόπουλο Δημήτριο              Α΄ Αντιπρόεδρο       Ψήφοι 47                                         Μεσσηνία
(Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων)

Γκιγκέλο Γιώργο-Φίλιππο        Β΄ Αντιπρόεδρο       Ψήφοι 36                                             Βοιωτία
(Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση)

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ψήφισαν 155, έγκυρα 155.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ψήφοι: 32                    έδρες: 3

Θ. Μπούμης                24 ψήφοι
Β. Χατζηκίδης             22     «
Δ. Δούμας                    21     «   

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ              
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                   
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ψήφοι: 21                    έδρες: 2
Σ. Φανουράκης          20 ψήφοι
Α. Μαούνης                 18     «

ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ψήφοι: 20                    έδρες: 2
Κ. Μπελιμπασάκης     17 ψήφοι
Β. Λυρούδιας              10     «

Δ.Α.Κ.
ψήφοι: 19                    έδρες: 2
Δ. Μαραβέας              18 ψήφοι
Μ. Δεσποτίδη             15    «

Ε.Λ.Ε.Μ.
ψήφοι: 10                    έδρες: 1
Γ. Νικολάου                9 ψήφοι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ (Α.Σ.Α.Ε.)                
ΑΡΧΙΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Μ. Κουρμπανά            10 ψήφοι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Κ. Τζατζάνης                9 ψήφοι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤ. ΘΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ψήφοι: 10                    έδρες: 1
Ι. Σέμψης                     10 ψήφοι

ΔΗ.ΠΑ.Μ.
ψήφοι: 9                      έδρες: 1

Γ. Κοσμόγλου               5 ψήφοι

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ψήφοι: 8                      έδρες: 1

Κ. Μπαρδάκης             6 ψήφοι

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος                        Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ                     Δ. ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ                             Γ. ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ