Επαγγελματικά Θέματα

Κρατήσεις επί αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ, μετά την 06.06.2016

Προς:

  • Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κο Χρήστο Σπίρτζη
    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος
  • Τον Υπουργό Οικονομικών, κο Ευκλείδη Τσακαλώτο
    Νίκης 5-7, 10562 Αθήνα
  • Τον Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό
    Νίκης 4, 10248 Αθήνα

 

Θέμα:  Κρατήσεις επί αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ

μετά την 06.06.2016

 

Ως γνωστόν, αμοιβές μηχανικών οι οποίες καταβάλλονται μετά την 6/6/2016 απαλλάσσονται από κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, καθ’ όσον βάσει του Ν. 4393/ΦΕΚ106Α/6-6-2016 αρ.2 παρ.6 καταργείται η κράτηση του αρ.7 παρ. 1ε του Ν. 2326/40 (2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών).

Συγκεκριμένα βάσει του ΦΕΚ106/6-6-2016, στο οποίο δημοσιεύεται ο Ν.4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 MIOSJ κ.λπ.» και στο άρθρο 2 – παράγραφος 6α, αναφέρεται: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β’ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε’ του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ’ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη’ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008».

Το αρ.7 παρ.1 της περίπτωσης ε’ του ν. 2326/1940 που καταργείται αφορά στην κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Συνοδευτικά προς αυτή την κράτηση υπήρχε η κράτηση υπέρ ΕΜΠ ως προσαύξηση κατά 50% της κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (2%Χ0,5=1%). Αυτή η υπέρ ΕΜΠ κράτηση μηδενίζεται αυτομάτως, δεδομένου ότι καθορίζεται ως το ήμισυ των ως άνω καταργηθεισών κρατήσεων και επιβάλλεται συναρτήσει αυτών (και όχι απ’ ευθείας επί των αμοιβών) όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Επομένως αφού η κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών είναι πλέον βάσει των κειμένων διατάξεων 0, ομοίως το επιπλέον ήμισυ αυτών των κρατήσεων (υπέρ ΕΜΠ) είναι 0.

Ειδικώτερον δια τα περί των πόρων του ΕΜΠ στο άρθρο μόνο, παράγραφος 1, περίπτωση α του ν. 546/1943 (ΦΕΚ Α 284) ορίζονται τα εξής:

«1. Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται: α) Δι επιπρόσθετων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7§1 υπό στοιχεία… ε … του Α.Ν. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεσι του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το ΕΜΠ… Ομοίως ισχύουσιν άπασαι αι διατάξεις αι τροποποιήσασαι μεταγενεστέρως τας διατάξεις του άρθρου 7§1 του Α.Ν. 2326/1940 από της δημοσιεύσεως του και εφεξής».

Συναφώς προς ταύτα, με το άρθρο 4§1 του α.ν. 440/1945 (ΦΕΚ Α 170) ορίσθηκε ότι «Η υπέρ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου βάσει του Ν. 546 του έτους 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεος επί των εν αυτώ αναφερόμενων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων»

Είναι σαφέστατο λοιπόν, ότι οι πόροι του ΕΜΠ καθορίζονται ως συνάρτηση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ και όχι ως ποσοστό επί των αμοιβών των μηχανικών. Αν οι εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ είχαν, επί παραδείγματι, διπλασιαστεί (4%), αυτομάτως και χωρίς άλλη διάταξη, οι κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ θα είχαν διπλασιαστεί επίσης (4%Χ0,5=2%). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται ειδική διάταξη για την κατάργηση του πόρου υπέρ ΕΜΠ και οι διατάξεις των Ν. 546/43 και 440/45 ισχύουν, απλώς το καθοριζόμενο από αυτές μέγεθος κράτησης ισούται με 0 (0%Χ0,5=0%).

Ομοίως χωρίς κάποια ειδική διάταξη μηδενίζεται και το 2% χαρτοσήμου επί των κρατήσεων αυτών και το 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Ούτως ή άλλως η γενική κατεύθυνση της νομοθεσίας είναι η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων.

Μέχρι λοιπόν την τυχόν θεσμοθέτηση, με νομικά ισχυρό έγγραφο, της επιβολής κάποιας κράτησης συναρτημένης αμέσως και όχι εμμέσως με την αμοιβή μηχανικού ή την θεσμοθέτηση προσδιορισμού κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ με άλλο τρόπο αντί του 50% και 2,4% επί των καταργηθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, δεν απαιτείται καμία καταβολή κανενός είδους τέλους ή κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ή ΕΜΠ και χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Να σημειώσουμε επίσης, πως το γεγονός ότι οι τράπεζες (ΕΤΕ & ΤΑ) εφηύραν και εισήγαγαν στα σχετικά έντυπα νέους κωδικούς (15) για την είσπραξη ποσοστού 1% επί των αμοιβών (δήθεν υπέρ ΕΜΠ) -και συνωδά του 2,4% επ’ αυτού χαρτοσήμου και ΟΓΑ- δεν βασίζεται σε καμία νομοθεσία ή νομολογία. Ούτε εκπροσωπούν οι τράπεζες το ελληνικό δημόσιο, ούτε είναι νομικοί σύμβουλοι του κράτους, το αντίθετο μάλλον. Είναι δε τούτο (η δημιουργία νέου κωδικού στα έντυπα αυτά) αξιοπερίεργο, δεδομένου ότι έχουν διατηρήσει και τους παλαιούς κωδικούς (2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και προσαύξηση 50% υπέρ ΕΜΠ, κωδικός 12) ενώ ο κωδικός 15 ήταν (και ίσως παραμένει) για μεταφορά ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι κωδικοί και τα προγράμματα υπολογισμού των τραπεζών, ως γνωστόν, ουδέποτε είχαν σχέση με τη νομοθεσία. Να αναφέρουμε, ως παράδειγμα, τις κρατήσεις του κωδικού 14, ως είχε, όπου η τράπεζα χρέωνε 1% επί εξοπλισμού μηχανημάτων αδιακρίτως και απεριορίστως, αντιθέτως προς την κείμενη νομοθεσία η οποία προέβλεπε μέγιστο ποσό. Στην υπό εξέταση περίπτωση καταφανώς οι τράπεζες παρανομούν, δεδομένου ότι προσπαθούν να εισπράξουν κρατήσεις δήθεν υπέρ ΕΜΠ αυτοτελώς και όχι “ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών” ως ο νόμος (ν. 546/1943) ορίζει.

Έχουμε πληροφορηθεί πως κάποιες υπηρεσίες (ΥΔΟΜ) αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και ζητούν καταβολή κρατήσεων, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολόγηση, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την έκδοση αδειών δόμησης και εκβιάζοντας συναδέλφους να προβαίνουν σε καταβολές ποσών δήθεν υπέρ ΕΜΠ και κάποιες φορές και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Όποια υπηρεσία έχει την άποψη ότι πρέπει να καταβάλλονται οποιεσδήποτε κρατήσεις επί των αμοιβών των μηχανικών, θα πρέπει να την τεκμηριώνει εγγράφως, καθώς ο εκβιασμός των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών σε καταβολή, αυτή την στιγμή, κάποιας μη θεσμοθετημένης κράτησης, θα τους υποχρεώνει να την διεκδικήσουν, εκ των υστέρων και αμέσως μετά την καταβολή της, δικαστικώς από την τράπεζα που την “κατέβαλαν” ή το ελληνικό δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και εφόσον οι Υπηρεσίες σας δεν θα μας προσκομίσουν κάποια άλλη τεκμηρίωση, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αναζητείται και να εισπράττεται η ανωτέρω υπέρ ΕΜΠ κράτηση και παρακαλούμε να ειδοποιηθούν σχετικά οι ΥΔΟΜ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης