Ενημέρωση

Επιστολή συμπαράστασης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς το Εθνικό Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Τοπίου και Συντηρητών της Ιταλίας / CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC) για το τραγικό πλήγμα που υφίστανται από τον Covid-19

To: Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Caro Presidente Giuseppe Cappochin,

Vorrei esprimere i miei pensieri e le mie preoccupazioni più sincere riguardo a ciò che è accaduto ultimamente nella vostra Nazione con la quale ho legami particolari sia dal punto di vista scientifico, di amicizia che familiare.

Giorno dopo giorno, e costantemente, osserviamo l’evolversi degli eventi drammatici che affrontate e che si evolvono a un ritmo talmente spaventoso che a volte la nostra preoccupazione e il nostro interesse per gli eventi che si verificano nel nostro Paese passano in secondo piano.

Spero e mi auguro per tutti noi di poter vincere questa lotta ad armi impari, ridurre il numero di vittime umane ed essere in grado di tornare il prima possibile alla regolarità. Mi auguro di poter vedere al piu’ presto i nostri cari e validi colleghi che operano e creano per l’uomo e per la vita, perché sono questi al centro delle nostre azioni come architetti ed e’ ciò per cui stiamo soffrendo e combattendo oggi.

Auspico che i nostri governi mostrino in questo frangente la giusta attenzione e sensibilità verso particolari problemi che sorgono nella nostra classe professionale e comprendano le conseguenze dell’ inevitabile danno economico.

Naturalmente il nostro pensiero va in primo luogo all’aspetto umanitario di questa tragedia.

A nome mio e di SADAS-PEA che ho l’onore di rappresentare, desidero esprimere i miei più sinceri auguri per un domani migliore, nonché il nostro supporto in questo momento cosi difficile.

Cari e sinceri saluti

Il Presidente SADAS-PEA

Arch. Dimitris Xynomilakis


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
421 KB