Ενημέρωση

Χρήσιμες πληροφορίες προς τους συναδέλφους

Α.Π. 48176   Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2014
Προς τους συναδέλφους
Θέμα: Χρήσιμες πληροφορίες
Αποτελεί συλλογική επεξεργασία της Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Α1 «ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» (Ιανουάριος2014).
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες και αθεώρητο τιμολόγιο για εταιρείες, εκδίδουμε με το πέρας οιασδήποτε παροχής υπηρεσιών ή σταδίου αυτών (π.χ. στην προσωρινή υπαγωγή αυθαιρέτων, στην επίβλεψη τμήματος έργου κτλ). Άσχετα αν έχουμε εξοφληθεί ή πληρωθεί την αμοιβή μας ή αναφέρεται με άλλο τρόπο στο ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρείται, η μεταχρονολογημένη έκδοση απόδειξης, σαν καθυστέρηση στην απόδοση ΦΠΑ. Από 01-01-2014 προβλέπονται μεγάλα πρόστιμα για μη έκδοση απόδειξης ή μη έγκαιρη απόδοση ΦΠΑ (τρίμηνο).
2. Για να συμφωνήσουμε αμοιβή για μισθωτή εργασία σε εταιρεία ή γραφείο, διεκδικούμε τουλάχιστον το ελάχιστο ποσό που προέβλεπε η μη ισχύουσα πλέον συλλογική σύμβαση. Σήμερα ισχύει το κατώτερο μηνιάτικο. Εάν και σήμερα βρισκόμαστε σε καθεστώς ελεύθερης διαπραγμάτευσης της αμοιβής παροχής υπηρεσιών – μελέτες, επιβλέψεις, συστήνουμε να παίρνουμε σαν βάση την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή της τελευταίας ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας του κλάδου. Επισυνάπτεται το μισθολόγιο της τελευταίας ΣΣΕ του ΣΜΤ.
3.α. Δημοσιοποιηθήκαν μεγάλες ποινές στέρησης της άδειας και χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν για άστοχες, πρόχειρες και χωρίς αυτοψία ενεργειακές επιθεωρήσεις – έκδοση πιστοποιητικών.
β. Οι άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτούν εκτός των άλλων υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και εκ των υστέρων γίνεται αυτοψία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Έχει προκύψει μεγάλος αριθμός παραπομπών σε πειθαρχικά συμβούλια του ΤΕΕ για ανακριβείς δηλώσεις, με επίπτωση στην επαγγελματική συνέχεια των μηχανικών.
Για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις – γνωρίζοντας τις χαμηλές αμοιβές και την αναξιοπιστία των πελατών – συστήνουμε στους συναδέλφους να είναι απόλυτα προσεκτικοί, ακριβείς στη διατύπωση, και να τηρούν τον νόμο και την επαγγελματική δεοντολογία, να προασπίζουν τη συνέπεια της εργασίας τους και την απαραίτητη ελάχιστη αποζημίωσή της. Σήμερα στο επάγγελμα υπάρχουν μεγαλύτερες ευθύνες και είναι μεγάλες οι επιπτώσεις.
4. Για θέματα νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, λειτουργούν στο ΤΕΕ αντίστοιχες υπηρεσίες.
5. Στην επιτροπή Α1 επεξεργαζόμαστε επαγγελματικό οδηγό για νέους συναδέλφους – συνδρομή στην πρόσβαση στο επάγγελμα. Η επιτροπή είναι ανοιχτή, συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και καλύπτει με ηλεκτρονική επικοινωνία τους συναδέλφους εκτός Αττικής.

Χρήσιμες πληροφορίες προς τους συναδέλφους
Αποτελεί συλλογική επεξεργασία της Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Α1 «ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» (Ιανουάριος 2014)

 

Μισθολόγιο της τελευταίας ΣΣΕ του ΣΜΤ