Ενημέρωση

ΔΙΟΡΘΩΣΗ της 553/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των Αποτελεσμάτων του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων και Πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του κέντρου πόλης Κατερίνης»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 656/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης  με θέμα «Διόρθωση της 553/2022 απόφασης Ο.Ε. περί Έγκρισης των πρακτικών της κριτικής επιτροπής στα πλαίσια του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».