Ενημέρωση

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

  

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

 

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρμόδια υπηρεσία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διεύθυνση : Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Τ.Κ.: 84100,  Ερμούπολη – Σύρος

Τηλ. : 22813 62702 , 22813 627205

Fax. : 22810 84124

Ηλ. Ταχυδρομείο : [email protected]

Ιστοσελίδα : www.pnai.gov.gr

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση είναι από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , από το εγγεγραμμένο έργο του Πίνακα 1 του Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων έτους 2016 με α/α 13 και τίτλο “Προετοιμασία Μελετών Ε’ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020” , εγγεγραμμένου προϋπολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2016 ποσού 210.000,00 € , με ΚΑΕ 071.9479στ12.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 5980/2016 Απόφαση Ανάληψης της Υποχρέωσης   (αρ. πρωτ. 13175/17-10-2016, ΑΔΑ: ΩΝΤ57ΛΞ-ΖΣΒ) για την διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 9.000,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων για τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς , των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων  η ανανέωση της μορφής των οποίων αφ’ ενός μεν θα συμβάλει στη λειτουργική, στην ασφαλή  και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, αφ’ έτερου θα αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης.

Αντικείμενο   του   διαγωνισμού   είναι   η   διατύπωση   ιδεών,   μέσω  σχεδίων, για την κατασκευή πρότυπης στάσης μεσών μαζικής μεταφοράς στους προβλεπόμενους χώρους  του αστικού και υπεραστικού  οδικού δικτύου  των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων,   από   αρχιτεκτονική, πολεοδομική,   αισθητική,   λειτουργική,   τεχνική   και   περιβαλλοντική   άποψη,   κατά   τρόπο   που   να ικανοποιούνται οι στόχοι που  περιγράφονται παρακάτω.

 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ.2.β.1. της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011)   «Νέο   πλαίσιο   διενέργειας   των   αρχιτεκτονικών   διαγωνισμών   και   γενικά   των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό  σχεδιασμό μελέτη του αντικειμένου και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Επιπρόσθετα για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή/και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν  οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες,   καθώς   και  σπουδαστές   Αρχιτεκτονικών   Σχολών   οι   οποίοι   θα  συμμετέχουν   ως   μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

 

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικές κατευθύνσεις

Κατά το σχεδιασμό της στάσης  οι μελετητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους σημαντικά στοιχεία όπως:

 • Ευκολία και Οικονομία κατασκευής . Η δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης θα θεωρηθεί προσόν.
 • Τη σκίαση από τον ήλιο
 • Τη στεγανότητα του χώρου από τη βροχή και την ελεγχόμενη απορροή των όμβριων
 • Την αποτροπή των πτηνών και των εντόμων για τη δημιουργία φωλιών
 • Τη διασφάλιση της πλήρους ορατότητας των αναμενόντων επιβατών.
 • Την άνετη αναμονή για όλες τις κατηγορίες των επιβατών και ιδιαίτερα των ΑμΕΑ
 • Τις διαστάσεις και τα μεγέθη πεζοδρομίων για τους χώρους που θα σχεδιάσουμε
 • Την εύκολη προσαρμογή της σε πεζοδρόμια διαφορετικού πλάτους χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση πεζών και την προσέγγιση των μ.μ.μ. και γενικά των διερχομένων οχημάτων
 • Την αποτροπή αφισοκολλητών για ανάρτηση διαφημίσεων και αφισών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Το φωτισμό πινακίδας με το ωράριο των δρομολογίων και το χάρτη των διαδρομών
 • Ο φωτισμός του χώρου από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προερχόμενο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας με κατάλληλες διατάξεις(αισθητήρες κ.λ.π.)
 • Οικονομία και ευκολία συντήρησης
 • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη συνεχή χρήση
 • Αποτροπή ή έστω αντοχή σε εκτεταμένους βανδαλισμούς
 • Υλικά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προδιαγραφές  και τη νομοθεσία για την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της ορθής συμπεριφοράς των οδηγών, τις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης στον αστικό ιστό και τα  ανθρωπομετρικά δεδομένα.

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προ απαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05.
 3. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
 4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.
 5. Αποκλείονται από το Διαγωνισμό:
 • Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
 • Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα
 • Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη του Διαγωνισμού.
 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία.

 

 1. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

 • τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
 • τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του κοινόχρηστου χώρου
 • την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αναγνώρισης των προτεινόμενων προτύπων ως εμβληματικών στοιχείων της πόλης.
 • την πρακτικότητα
 • τη δυνατότητα ένταξης σε διαφορετικού χαρακτήρα αστικό περιβάλλον
 • την ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου.
 • την εξασφάλιση των μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρού-σα προκήρυξη.

 

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 28/04/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ,  τέσσερις (4)  μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η   υποβολή   των   μελετών   θα   γίνει   στη   διεύθυνση:   Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας   Τ.Κ   84100,   Ερμούπολη – Σύρος , στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεκτές θα γίνουν επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παράδοσης της μελέτης στην Υπηρεσία από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

 

 1. 9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή
 • Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και
 • Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία σαφώς ορίζει και   τον   γραμματέα   της   Επιτροπής   Διαγωνισμού   με   τον   αναπληρωτή   του   και   θα   ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο   12,   παρ.4    της   υπ’ αριθ.   πρωτ.   Οικ.   26804/16-06-2011   απόφασης   του   Υ.ΠΕ.Κ.Α.   (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011)   «Νέο   πλαίσιο   διενέργειας   των   αρχιτεκτονικών   διαγωνισμών   και   γενικά   των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ’ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α’) και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

 

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Απόφαση για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο ποσού 2.458,00 €, το δεύτερο ποσού 1.800,00€ και το τρίτο ποσού 1.200,00 €, πλέον του ΦΠΑ, αντίστοιχα.

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των εξακοσίων ευρώ 600,00 € (πλέον του ΦΠΑ) εκάστη.

 

 1. 12. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η   παρούσα  Προκήρυξη  θα   αναρτηθεί   στην   ιστοσελίδα   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   www.pnai.gov.gr

Για την παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα   διαγωνιζομένων   θα   εγγράφεται   σε   κατάλογο   που   τηρεί   η   αρμόδια   υπηρεσία   της διοργανώτριας αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση) προκειμένου να ενημερώνεται από τη   διοργανώτρια   αρχή.   Από   την   αρμόδια   υπηρεσία   θα   αποδίδεται   σε   όλους   τους   εγγραφέντες – εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της με αρ. αρ. Πρωτ. Οικ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.).

Η αναλυτική  Προκήρυξη  θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής, www.pnai.gov.gr την οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως ισχύει σήμερα.

 

    Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ