Επαγγελματικά Θέματα

Διαμαρτυρία σχετικά με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου για τα καύσιμα

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει τη νέα απαράδεκτη μεθόδευση της κυβέρνησης, που μέσα από άσχετο νομοσχέδιο για τα καύσιμα: «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας, αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, επιδιώκει – παρακάμπτοντας την όποια διαβούλευση και τις ήδη διατυπωμένες αντιδράσεις των επιστημονικών συλλόγων – τη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών.

Επισυνάπτεται σχετικά η με ΑΠ 61049 Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 05.03.2016 για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ