Συντονιστικό Όργανο

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 13 του Καταστατικού

13.1. Συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο της Πανελλήνιας Ένωσης (Σ.Ο.Π.Ε.) στο οποίο συμμετέχει ο Πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένο μέλος από κάθε Τμήμα και ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου, ο οποίος προεδρεύει των διαδικασιών του.
13.2. Το Σ.Ο.Π.Ε. συνέρχεται τακτικά 4 φορές το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση αυτού ή αίτηση του 1/6 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
13.3. Το Σ.Ο.Π.Ε. επιδιώκει τον καλύτερο συντονισμό των κάθε μορφής δραστηριοτήτων των Τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τον συντονισμό αυτών με το ΔΣ του Συλλόγου.
Το 1/5 των μελών του Σ.Ο.Π.Ε. μπορεί να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Αντιπροσωπείας για θέματα της αρμοδιότητάς του. Στην περίπτωση αυτή οι εκπρόσωποι σ’ αυτό μπορούν να παρίστανται στην Αντιπροσωπεία και να λάβουν μέρος στην σχετική συζήτηση.
13.4. Τα θέματα που εισάγει το Σ.Ο.Π.Ε. στην Αντιπροσωπεία μπαίνουν στην Η.Δ. κατά προτεραιότητα.
13.5. Το Δ.Σ του Συλλόγου αποφασίζει για τις εκπροσωπήσεις του κλάδου σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Σ.Ο.Π.Ε. εφόσον υπάρχει. Η εισήγηση του Σ.Ο.Π.Ε. δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ..


Συνεδριάσεις Συντονιστικού Οργάνου:

 

Αρχή σελίδας