Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 31135, Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντονιστικό 26.10.2003 στο Βόλο

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στο Βόλο, το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου 2003.

Το Σάββατο 25.10.2003 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (ΣΑΜ) εκδήλωση με θέμα: «Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα και μετά τι;», στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/Τμήμα Μαγνησίας με μεγάλη επιτυχία της συμμετοχής των τοπικών φορέων της πόλης και συμμετοχή αρχιτεκτόνων.

Την Κυριακή 26.10.2003 έγινε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στην οποία συμμετείχαν οι πρόεδροι και εκπρόσωποί τους από τους περιφερειακούς Συλλόγους και τμήματα:

1. ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
2. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Κορίνθου
3. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Χανίων
4. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Χίου
5. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας
6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας
8. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
9. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαϊας
11. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας
12. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Σερρών

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν εκτενώς τα παρακάτω θέματα και συμφωνήθηκαν για την περαιτέρω προώθηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου:

Α. Σχέδια νόμου και σχέδια Π.Δ. για τα μείζονα θεσμικά - επαγγελματικά θέματα

Συζητήθηκε όλο το πλέγμα των νομοσχεδίων και Π.Δ. που προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ και διαπιστώθηκε πως χωρίς κανένα διάλογο με τους φορείς των Μηχανικών, χωρίς συνολική αντιμετώπιση του όλου πλέγματος των Ιδιωτικών Έργων «οι πρωτοβουλίες» αυτές οδηγούνται σε αδιέξοδο. Επιπλέον οδηγούν μονοσήμαντα στη ριζική μεταβολή των όρων άσκησης του επαγγέλματος με στόχο τον εξοβελισμό των πολλών από την παραγωγική διαδικασία.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν με απαξία τον καθοριστικό ρόλο των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων και των διπλωματούχων μηχανικών ενώ τέλος το Συντονιστικό επιβεβαιώνει τις βασικές - στρατηγικές θέσεις του κλάδου όπως αυτές διαμορφώθηκαν τόσο στην πρόσφατη πανελλαδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας όσο και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ

Οι θέσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και στην συνεδρίαση του Συντονιστικού στηρίζονται σε δέσμη μέτρων με επιδίωξη την ποιότητα της αρχιτεκτονικής μέσω των μελετών και της εκτέλεσης έργων.

4.1 Επαναπροσδιορισμός και υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών με κλιμάκωση των απαιτήσεων ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία του έργου.

4.2 Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών (αστικών - ποινικών - επαγγελματικών) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρμογής, σε σχέση με την αντίστοιχη συμμετοχή του καθενός.

4.3. Καθιέρωση ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών ως προς τα υλικά ούτως ώστε να πιστοποιείται και να εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα όλων των παραγόντων που εκτελούν κάθε έργο.

4.4. Αποσαφήνιση και κωδικοποίηση του συνόλου της πολεοδομικής και κτιριοδομικής νομοθεσίας και εξασφάλιση ενιαίας ερμηνείας νόμων και εγκυκλίων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για κεντρικό συντονισμό, με βάση θεσμοθετημένο δημόσιο όργανο, ώστε να εφαρμόζονται ενιαία οι διαδικασίες και η νομοθεσία.

4.5. Αναβάθμιση πολεοδομικών γραφείων, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους. Διατήρηση μόνο όσων από αυτά μπορούν να εκπληρώσουν ορισμένες προϋποθέσεις, με στελέχωση από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διοικητικό εξειδικευμένο προσωπικό, με αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού τους.
Άμεση επίλυση της νομικής κάλυψης των Διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν στα Πολεοδομικά γραφεία, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν με δικές τους δαπάνες τις «πάσης φύσεως διώξεις» κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.6. Άμεση αύξηση των αμοιβών στα πλαίσια ενός νέου μισθολογίου Διπλωματούχων Μηχανικών και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων του Δημοσίου.

4.7. Σύγχρονη αρχειοθέτηση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των φακέλων των μελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).

4.8 Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των ευθυνών των προϊσταμένων.


4.9. Η ασφάλιση των μελετών των ιδιωτικών έργων να είναι συμπληρωματικό μέτρο εγγύησης της ποιότητας των μελετών και οπωσδήποτε όχι υποχρεωτική. Η ασφάλιση να είναι δυνατόν να παρέχεται και από το ΤΣΜΕΔΕ.

4.10. Άμεση οργάνωση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, για να έχει τουλάχιστο τη στοιχειώδη εκπαίδευση που απαιτείται για την ασφάλεια τη δική του αλλά και την αρτιότητα και ασφάλεια του έργου. Σ' αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται άμεσα και η οργάνωση σχολής εργοδηγών.

4.11. Η πλήρης απουσία τέτοιων κατευθύνσεων στα διάφορα σ/ν οδηγεί μονοσήμαντα τους Έλληνες Αρχιτέκτονες στην απόρριψή τους καθώς πέραν των άλλων δεν λαμβάνουν μέριμνα και για την βελτίωσή της αναχρονιστικής νομοθεσίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.

Το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως το σ/ν πρέπει άμεσα να αποσυρθεί και να ξεκινήσει ένας θεσμικός και ουσιαστικός διάλογος για όλο το πλέγμα παραγωγής ιδιωτικών έργων. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των παραπάνω και στην περίπτωση προώθησης των όποιων σ/ν στη Βουλή, να οργανώσει την αντίδραση και κινητοποίηση του κλάδου για την απόκρουση των αναχρονιστικών και επώδυνων ρυθμίσεων που θα ανατρέψουν πλήρως το τοπίο άσκηση του επαγγέλματος.

Β. Οργανωτικά θέματα

Το Συντονιστικό, με στόχο την βελτιστοποίηση της παρουσίας των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων σε όλη την επικράτεια, τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση συζήτησε τα οργανωτικά θέματα του κλάδου και αποφάσισε:

· Οι Σύλλογοι - Τμήματα να υποβάλλουν τις τελικές τους θέσεις
· Η Μόνιμη Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ να προωθήσει τις τελικές επεξεργασίες.
· Το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ να διαμορφώσει το πλαίσιο για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.

Γ. Ξενώνας Στάμου Στούρνα

Το Συντονιστικό, μετά από εισήγηση εκπροσώπων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, συζήτησε το θέμα της καλύτερης διαχείρισης του Ξενώνα με τρόπο που να εκπληρώνονται οι σκοποί της δωρεάς και να εξυπηρετούνται οι αρχιτέκτονες, οι σχολές αρχιτεκτονικής και οι σπουδαστές.

Αποφασίστηκε το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ να προβεί στις τελικές επεξεργασίες για την οριστική αναβάθμιση και λειτουργική αξιοποίηση του Ξενώνα.


Τέλος αποφασίστηκε το επόμενο Συντονιστικό να πραγματοποιηθεί στη Βέροια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας