Ενημέρωση

Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

ΑΠ. 66435 / Αθήνα 22 Μαρτίου 2021

Προς:

  • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κώστα Σκρέκα
  • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
  • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
  • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κο Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
  • Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα: Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Αξιότιμοι κ.κ.,

Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για την άμεση εφαρμογή των νόμων και του Συντάγματος αναφορικά με την Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Οι ιδιώτες μέλη των Σ.Α. Αττικής, δεν έχουν λάβει τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούνται, όπως ορίζει ο νόμος Ν. 4354/2015 – ΦΕΚ176 Α’-16/12/2015 – ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Αττικής ορίστηκαν με το ΦΕΚ 389 Υ.Ο.Δ.Δ. 7/8/2017 και ξεκίνησαν να συνεδριάζουν άμεσα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα αντίστοιχα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η θητεία τους έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση για όλο το παραπάνω διάστημα παρόλο που λειτουργούσαν αδιαλείπτως εξυπηρετώντας τους πολίτες.

Το 2017 με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 514 Υ.Ο.Ο.Δ. 18/10/2017 καθορίστηκε η αμοιβή των μελών των συλλογικών οργάνων σε τριάντα ευρώ (30€) μικτά ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις, που θα πραγματοποιούνταν από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι τις 31.12.2017. Ήτοι η διοίκηση αρνήθηκε να προβεί στην νόμιμη αποζημίωση από τον καθορισμό των μελών και έως την 18η Οκτωβρίου 2017 ενώ γνώριζε ότι υλοποιήθηκαν συνεδριάσεις στο παραπάνω διάστημα. Ακόμα όμως και για το διάστημα που αναφέρεται στην απόφαση δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό έως σήμερα, παρόλο που έχουν κοπεί δελτία Παροχής Υπηρεσιών και έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και ο φόρος.

Το 2018 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 728 Υ.Ο.Ο.Δ. 7/12/2018 καθορίστηκε η αμοιβή των μελών των συλλογικών οργάνων στο ποσό των τριάντα ευρώ (30€) μικτά ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις ανά μέλος. Η απόφαση είχε αναδρομική ισχύ από 1/1/2018. Επίσης, δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό έως σήμερα, παρόλο που έχουν κοπεί δελτία Παροχής Υπηρεσιών και έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και ο φόρος.

Για το 2019 το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαλε απόφαση για ένα μικρό διάστημα κάποιον μηνών, ενώ πραγματοποιούνταν αδιαλείπτως όλο το έτος συνεδριάσεις από τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας τους πολίτες. Με το ΦΕΚ 780 ΥΟΔΔ / 26-9-2019 καθορίστηκε η αποζημίωση εκάστου ιδιώτη – μέλους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε τριάντα ευρώ (30€) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνταν από τις 26.9.2019 μέχρι τις 31.12.2019. Ωστόσο, για το παραπάνω διάστημα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αποζημίωση των μελών, ούτε έχει καταβληθεί κάποιο ποσό.

Επιβάλλεται τα ΦΕΚ, εφόσον καθυστερούν να εκδοθούν, να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν τα επόμενα ή να έχουν αναδρομική ισχύ εφόσον επιβάλλεται να αφορούν σε μια χρονιά.

Επίσης, τίθεται το θέμα του καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης καθώς σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγματος «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.». Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη των Συμβουλίων, θα πρέπει να αμείβονται ισόποσα με τους δημόσιους υπαλλήλους μέλη του ίδιου Συμβουλίου και να αμείβονται για όλο το χρονικό διάστημα που συμμετέχουν. Με δεδομένο ότι στα Συμβούλια πολύ συχνά οι συνεδριάσεις διαρκούν έξι ώρες κατά μέσο όρο, με τουλάχιστον δώδεκα (12) θέματα περίπου σε κάθε συνεδρίαση, τα τριάντα ευρώ (30€) μικτά που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του 2017, 2018 και 2019 δεν τηρούν τις διατάξεις του Συντάγματος. Άλλωστε, ο νόμος δικαιολογεί έως 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Μετά τον Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’- 25/11/11, όπου οι Αποκεντρωμένες ανέλαβαν την αρμοδιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων ή άλλων Επιτροπών, οι επιτροπές λειτουργούν αδιαλείπτως, ενώ η ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «αγνοεί» συστηματικά την ανάληψη των υποχρεώσεών της ως προς τις αποζημιώσεις των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων και κωλυσιεργεί προβάλλοντας δικαιολογίες, ενώ υπάρχει ήδη δέσμευση 80.030 ευρώ για εξυπηρέτηση των πληρωμών ιδιωτών για τα έτη 2017 και 2018. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των μελών των ΣΑ αλλά και της από 21/6/2019 επιστολής του προέδρου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς όλους τους εμπλεκόμενους, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στην εφαρμογή του νόμου.

Τέλος, είναι σκόπιμο να επισημανθεί μεταξύ των άλλων η ασυνέπεια της Πολιτείας έναντι των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων, τα οποία υποβάλλει σε επιπλέον ταλαιπωρία και δαπάνες, υποχρεώνοντας τα ένα χρόνο μετά από τον ορισμό τους ως μέλη ΣΑ, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4571/2018-ΦΕΚ 186 Α’ – 30/10/2018, ΑΡΘΡΟ 1 παρ. 1, περ. λγ’, να υποβάλλουν δήλωση ‘’πόθεν έσχες’’, χωρίς να δίδονται σαφείς οδηγίες επί της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την άμεση συμβολή σας στην εφαρμογή των Νόμων και του Συντάγματος για την καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συμμετέχουν στις επιτροπές για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Η διαφαινόμενη αδιαφορία της διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους ελεύθερους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, όταν μάλιστα δεν συμβαίνει αντίστοιχα σε άλλους κλάδους, συνιστά απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου μας. Οι κλάδοι που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η αρχιτεκτονική, αποτελούν κάποιους από τους πιο δυναμικούς τομείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη, το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελληνική διοίκηση.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
187 KB