Ενημέρωση

Απόφαση Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων μελέτης υλοποίησης με τίτλο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων και Πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του Κέντρου Πόλης Κατερίνης»

Σύμφωνα με την με αριθμό 757/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων μελέτης Υλοποίησης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του Δήμου με ΑΠ 24461/25.7.2022, καθώς και το ΦΕΚ  978 Υ.Ο.Δ.Δ.15-11-2021 δημοσίευσης της σχετικής Απόφασης.