Επαγγελματικά Θέματα

Ανακοίνωση διασυλλογικής επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού

Αθήνα 11 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού

Με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», και με βάση τις υποπαραγράφους:
ΣΤ.23:   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΓ.12:    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού δύναται να αναθεωρηθεί ριζικά.

Για τις ρυθμίσεις που επαγγέλλονται και οι δύο υποπαράγραφοι, προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία προκύπτουν μετά από εισήγηση (Υποπαράγραφος ΣΤ.23) ή σύμφωνη γνώμη (Υποπαράγραφος ΙΓ.12) του ΤΕΕ, γεγονός που δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων και ελέγχεται η συνταγματικότητά του.

Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι των βασικών ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών αποφάσισαν να συμβάλλουν στο έργο του ΤΕΕ, προκειμένου να σταθεί στο ύψος του κύρους και του θεσμικού του ρόλου και να ανταποκριθεί στη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Το ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να επεξεργαστεί τάχιστα τις βελτιώσεις στην κατεύθυνση ενός συνολικού, σύγχρονου, απλού, ενιαίου και σαφούς πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο θα περιγράφει τις κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες, και όπου κριθεί αναγκαίο (και αναλογικό με γνώμονα τον υπέρτερο λόγο του δημοσίου συμφέροντος) θα τεκμηριώνει τις αποκλειστικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι, ως αρμόδιοι φορείς, συμφώνησαν και ήδη ξεκίνησαν τη διενέργεια διαλόγου, στοχεύοντας στην επεξεργασία και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων που θα προκύψουν από τη συνέργεια των επιμέρους ειδικοτήτων. Η συνέργεια των Συλλόγων θα αποδώσει τους βασικούς άξονες τουπλαισίου και των ΠΔ, που πρέπει να διαμορφώσει το ΤΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Η διεπιστημονική αυτή μελέτη/συμφωνία στο θέμα των νομοθετικά ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι λύσεις να είναι διαρκείς και σταθερές, να υπηρετούν τις αρχές της συνταγματικής τάξης και να μην θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική εγκυρότητα και την αξιοπρέπεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣΔΜΗ)

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΜΜΜΕ)

Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΔΝΜΕ)