Επαγγελματικά Θέματα

Αμοιβές – Υπηρεσίες Μηχανικού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ
ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί και να γνωμοδοτεί επί θεμάτων αμοιβών Μηχανικών επιβάλλει για λόγους αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης την όμοια και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ.

Η απουσία συστηματικής κατάταξης σε ένα ενιαίο έργο των νομοθετημάτων, δικαστικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εγκυκλίων κτλ που αφορούν στη νομοθεσία περί αμοιβών Μηχανικών κατέστησαν αναγκαία την συγκέντρωση, αποδελτίωση και ταξινόμηση των σημαντικοτέρων από αυτά.

Η έκδοση της παρούσης συνιστά μια προσπάθεια συστηματικής κατάταξης και παράθεσης των σχετικών κειμένων ώστε να διευκολύνεται η συνδυασμένη αντιμετώπισή τους και παρέχεται υπό τη μορφή εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί αμοιβών μηχανικών.

Πρόθεση της Δ.Ε. του ΤΕΕ είναι η παρούσα να ενημερώνεται συνεχώς και να δημοσιοποιούνται αναθεωρημένες εκδόσεις ανά τακτά διαστήματα.

Οι Υπηρεσίες οφείλουν κατά τα λοιπά να ανάγονται στο ισχύον Π.Δ. 696/1974 και στις εν γένει ισχύουσες διατάξεις περί των αμοιβών μηχανικών, για την πληρέστερη κατανόηση των αναφερομένων άρθρων, τα οποία επεξηγούνται περαιτέρω με τα παρατιθέμενα στοιχεία και σχόλια.


Εγκύκλιος ΤΕΕ

Πλήρες κείμενο (285 σελίδες)

pdf
3 MB