Διεθνείς Συνεργασίες

ACE (Architects’ Council of Europe – Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) – Παρουσίαση

Ιστοσελίδα ACE: www.ace-cae.eu
E-mail ACE: [email protected]

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ):

Το Συμβούλιο των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (Architects’ Council of Europe), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι μια οργάνωση της οποίας μέλη είναι οι επαγγελματικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των είκοσι πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και όλων των υπό ένταξη κρατών, καθώς και της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Αποτελεί οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 450.000 Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων.

Το ΣΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και η κύρια λειτουργία του είναι να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στους τομείς της πολιτικής της Ε.Ε. που έχουν άμεση επίδραση στην αρχιτεκτονική πρακτική, την αρχιτεκτονική πολιτική και το δομημένο περιβάλλον.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΑΕ:

– Η προώθηση της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη
– Η διατήρηση της ποιότητας στην Αρχιτεκτονική
– Η συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπευτικών Αρχιτεκτονικών Οργανώσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Η προώθηση των Αρχιτεκτόνων στην Ευρώπη
– Η προώθηση της Ευρωπαϊκής πρακτικής
– Η υποστήριξη της ανεξαρτησίας των Αρχιτεκτόνων
– Η διασφάλιση της βέλτιστης εκπαίδευσης των Αρχιτεκτόνων

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΕ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, που πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, προεδρεύει και καθοδηγεί τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, παίζει ηγετικό ρόλο θέτοντας όραμα και στρατηγική για το ACE στις συνεδριάσεις αυτές, προωθεί την πολιτική του ACE βασιζόμενος συγκεκριμένα στις προτεραιότητες που έχει υιοθετήσει η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για οποιουδήποτε είδους επείγοντα ζητήματα ανάμεσα στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γενικότερα προωθεί τους κοινούς στόχους και την ενότητα ανάμεσα στους αρχιτέκτονες της Ευρώπης.
Πρόεδρος για το διάστημα 2010-2011 είναι η Selma Harrington από την Ιρλανδία.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του ΣΑΕ. Συγκροτείται από μία Αντιπροσωπεία από κάθε Οργάνωση Μέλος και διατυπώνει και υιοθετεί την πολιτική του ΣΑΕ σε όλα τα θέματα που προκύπτουν από τους στόχους του. Εποπτεύει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και αναθεωρεί και εγκρίνει αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί από αυτό.

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση υιοθετούνται με ψηφοφορία. Κάθε Κράτος Μέλος έχει αριθμό ψήφων ίσο με αυτόν που ορίζεται από τους Κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διανέμονται στις αντιπροσωπείες του εν λόγω Κράτους Μέλους. Η Ελλάδα έχει 12 ψήφους. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτά τουλάχιστον δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος εφαρμόζουν την πολιτική του ACE σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη: τον Πρόεδρο, πέντε μέλη που έχει επιλέξει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία και πέντε μέλη που έχει ορίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία μέσω περιστροφής, με την σειρά που ορίζουν οι Κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Για τη διετία 2011-2012, ο συν. Κώστας Μπελιμπασάκης εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ACE.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ανά ημερολογιακό έτος.

– Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του ΣΑΕ βλ. «Καταστατικό ΣΑΕ» και «Οργανόγραμμα» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ ΣΑΕ:

Αυτή τη στιγμή, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΑΕ, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, καθώς και στην Ομάδα Εργασίας “Procurement”.


Η έως τώρα εμπειρία αλλά και η ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των θεμάτων που σχετίζονται με την συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα.

– Την συγκρότηση μιας ισχυρής δομής με χαρακτηριστικά ενιαίας οργανωτικής συγκρότησης για τις διεθνείς εκπροσωπήσεις. Οργανώσεις αιχμής : UIA – CAE – UMAR

– Την οριστική απόρριψη των μεμονωμένων αντιμετωπίσεων που χωρίς προγραμματισμό, συζήτηση και επεξεργασία θεωρούνται ως Εθνικές Εκπροσωπήσεις – ιδίως σε ζητήματα και οργανώσεις εξαιρετικής σημασίας.

Τα θεσμικά προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τις δρομολογημένες μεταβολές, τα θέματα εκπαίδευσης / κατάρτισης / πιστοποίησης σπουδών και επαγγέλματος / πρακτικής άσκησης και τέλος τα επαγγελματικά θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο και ζητούν νέες απαντήσεις.

Η συμμετοχή μας στο CAE έχει μόνο αυτή την αξία. Την συμβολή μας σε επεξεργασίες και την ανάδειξη θεμάτων – θέσεων για θεσμοθετήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι απαιτείται σαφής οργανωτική δομή με την απρόσκοπτη συνεργασία ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Εδώ και καιρό έχει συγκροτηθεί και ενισχύεται συνεχώς γραφείο διεθνών σχέσεων στο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, επιφορτισμένο να διαχειρίζεται όλα τα θέματα και να συντονίζει τις δράσεις στις Μ.Ε., Ο.Ε. και τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων.

Προς αυτή τη κατεύθυνση το Δ.Σ. δια μέσου ειδικής επιτροπής του, αποφάσισε:

– Αναδόμηση και ανασυγκρότηση των Ο.Ε.
Λειτουργία των Ο.Ε. με πληρότητα για την επεξεργασία όλων των θεμάτων. Καθορισμός των μεταβάσεων και συμπλήρωση δελτίου, ως απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της Ο.Ε.

Ανανέωση και ενίσχυση των Ο.Ε. με κοινή δομή και με στόχο τη δημιουργία ομάδων εκπροσώπησης των αρχιτεκτόνων για την επόμενη δεκαετία.

– Θέσπιση συνεδριάσεων τακτικά ανά Ο.Ε. και εν συνόλω για την επεξεργασία θεμάτων – ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση θέσεων.

– Θέσπιση συνεδριάσεων για την προετοιμασία των Γ.Σ. έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω συνιστώνται Ομάδες Εργασίας για όλες τις Ο.Ε. του ACE, οι οποίες ανά Ο.Ε. και σε Ολομέλεια θα συζητούν, θα επεξεργάζονται τα θέματα και θα αποστέλλουν τις εισηγήσεις στο Δ.Σ., το οποίο θα αποφασίζει, επί όλων των θεμάτων και πάντως πριν τη μετάβαση εκπροσώπων στο ACE.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θεωρεί ότι επιβάλλεται η Ενιαία Εθνική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, η ενιαία επεξεργασία των θεμάτων και ο έλεγχος του αποτελέσματος.