Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 4531/2009 – Θέμα : Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος

Περίληψη :

 

Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα του αφ’ ενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και αφετέρου ως οικοσυστήματος. Η αποτύπωση αυτή δεν αφορά πάντως μόνο στην πραγματική κατάσταση της κοίτης που μπορεί να έχει διαμορφωθεί και κατόπιν αυθαιρέτων επιχώσεων ή άλλων ανθρώπινων επεμβάσεων.

 

Η ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή, μόνο όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και εφόσον διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας, δηλαδή μετά από προηγούμενη αποτύπωση και καθορισμό της οριογραμμής τους.

 

Η οριοθέτηση γίνεται κατ’ αρχήν για το σύνολο του υδατορέματος, κατ’ εξαίρεση, όμως, είναι δυνατό να γίνει τμηματική, εφόσον δικαιολογείται από ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος έχει ήδη ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και εφόσον στις οικείες μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος.

 

Εφόσον οι αιτούντες είχαν κατ’ αρχήν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την οριοθέτηση του ρέματος ως κάτοικοι της περιοχής, δεν συνυπέβαλαν, όμως, με τη σχετική αίτησή τους όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης με την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησής τους.

 

κατεβάστε το αρχείο