Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 2983/2009 Τμ. Ε΄ – Θέμα :Αρμοδιότητες α αναγνώρισης ιδιωτ. οδών ως προϋφισταμένων του 1923 – Κοινοχρήστων χώρων από ιδιωτική βούληση

Περίληψη:

 

Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΝΔ της 17.7-16.8.1923 αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της δημιουργίας ιδιωτικών σχεδίων ρυμοτομίας και απαγορεύουν τον εντός σχεδίων πόλεων σχηματισμό κοινοχρήστων χώρων από ιδιωτική βούληση. Με την ίδιες ωστόσο διατάξεις ο νομοθέτης απέβλεψε στη διατήρηση και κοινοχρήστων χώρων που δημιουργήθηκαν εντός σχεδίου πόλεως με ιδιωτική βούληση πριν την ανωτέρω απαγόρευση, ήτοι πριν την 16.1.1924. Επομένως, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές που εντάχθηκαν σε σχέδιο πόλεως υπό το καθεστώς του ΝΔ από 17.7.1923, αφού στις περιοχές αυτές οι κοινόχρηστοι και οικοδομήσιμοι χώροι καθορίζονται αποκλειστικά από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο. Η αναγνώριση ιδιωτικών οδών ως προϋφισταμένων του 1923, συνδεόμενη με την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, που έχουν πρόσωπο σε αυτές, έχει τις συνέπειες της δημιουργίας κοινοχρήστου χώρου και εξομοιώνεται με τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου, επιτρεπτώς όμως ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα, ως εντοπισμένη ρύθμιση, εφ΄ όσον αφορά ένα ακίνητο ή μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, εκτός αν αφορά οδό εντός ευαίσθητης περιοχής φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι ακόμη και οι όλως εντοπισμένες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων στις περιοχές αυτές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας (μειοψ.).

 

κατεβάστε το αρχείο