Διεθνείς Συνεργασίες

Κώδικας Δεοντολογίας

Το Επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής και Η Επιχειρηματική Δραστηριότητα των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών

Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (Οδηγία SIM)

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γενική Συνέλευση

Τελικό

Εισαγωγή

Όπως αναφέρεται και σε άλλα σημεία στα έγγραφα προς τη Γενική Συνέλευση, η Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά έχει ετοιμάσει έναν προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για εκείνους που παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Το έγγραφο αυτό έχει αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για να παρουσιαστεί στη Συνέλευση προς επίσημη έγκριση. Ο Κώδικας συμπεριλαμβάνεται χωριστά σε αυτά τα έγγραφα.

Έκθεση

Η Συνέλευση πρόκειται να υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας στη συνεδρίασή της το Νοέμβριο του 2005. Ο Κώδικας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Οδηγίας SIM, με την πεποίθηση ότι η ανάληψη δυναμικής δράσης είναι καλύτερη από το να περιμένει κανείς ενέργειες από εξωτερικούς οργανισμούς στο επάγγελμα. Στόχος του Κώδικα είναι να εκπληρώσει τη φιλοδοξία που εκφράζεται στο άρθρο 39 της προτεινόμενης Οδηγίας. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κειμένου του προτεινόμενου Κώδικα, η υιοθέτησή του δεν θα έχει καμία νομική δέσμευση σε οποιεσδήποτε από τις Οργανώσεις Μέλη του ΣΑΕ.

Όμως, για να θεωρηθεί ότι το επάγγελμα έχει καταφέρει ένα αξιόπιστο και ευεργετικό βήμα προς το συμφέρον των σχεδίων μας, και κατ’ επέκταση για την κοινωνία, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι κανένας Κώδικας Δεοντολογίας, που βρίσκεται σε ισχύ σε κάποιο Κράτος Μέλος ή ετοιμάζεται από κάποιον Οργανισμό Μέλος του ΣΑΕ, δε θα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις επιπτώσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κώδικα.

Ισχύ της Υιοθέτησης

Μετά την υιοθέτηση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας από Γενική Συνέλευση για εκείνους που παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, τότε το πρώτο βήμα για το ΣΑΕ θα είναι να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτησή του από τη Συνέλευση. Το δεύτερο βήμα θα είναι κάθε Οργάνωση Μέλος του ΣΑΕ να εξετάσει το δικό του Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας και του δικού τους. Για εκείνες τις Οργανώσεις Μέλη που δεν έχουν ακόμα έναν Κώδικα Συμπεριφοράς ή που βρίσκονται στο στάδιο της αναθεώρησης του δικού τους, η ελπίδα είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας θα είναι σημείο αναφοράς για το περιεχόμενο τέτοιου κώδικα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Για
ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας δε θα είναι δεσμευτικός νομικά παρά μόνο εάν γίνει δεσμευτικός είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Εθνική νομοθεσία ή από τη σύμβαση μεταξύ εκείνου που παρέχει αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και ενός πελάτη ή άλλου χρήστη είτε άλλως ως θέμα δημόσιου ή ιδιωτικού νόμου. Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις που πιθανόν να είναι δεσμευτικές θα ποικίλουν ευρέως, το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης δε δέχεται την ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε χρήση γίνεται αυτού του Κώδικα ως θέμα ιδιωτικού νόμου.

Γενικές Αρχές

Οι Αρχές, και οι Εφαρμογές αυτού του κώδικα που εξηγούν και επεξηγούν τις Αρχές, θα διαβαστούν και θα ερμηνευθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες Γενικές Αρχές:

 

· Οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι αφιερωμένοι στα υψηλότερα πρότυπα της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, του επαγγελματικού απόρρητου, της ακεραιότητας, της ικανότητας και του επαγγελματισμού, και στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα των σχεδίων τους, των τεχνικών τους της προσφερόμενης υπηρεσίας.

· Οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να προσκομίζουν στην κοινωνία εξειδικευμένη και μοναδική γνώση, επαγγελματικές δεξιότητες, και ικανότητες τέτοιες που να είναι ουσιαστικές στην ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος και σε εκείνες τις κοινωνίες και πολιτισμούς στους οποίους πραγματοποιείται τέτοια ανάπτυξη.

Εισαγωγή

Τα παρακάτω είναι οι δεοντολογικές Αρχές και Εφαρμογές για τη συμπεριφορά εκείνων που παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όταν αναλαμβάνουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες.

Αυτά ισχύουν για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χώρος των δραστηριοτήτων αυτών. Αναφέρονται στις ευθύνες προς το κοινό, τους πελάτες και τους χρήστες της αρχιτεκτονικής, προς τις κατασκευαστικές βιομηχανίες και προς την τέχνη και την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, εκείνης της συνέχειας της γνώσης και της δημιουργίας που είναι η κληρονομιά και το κληροδότημα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος και της κοινωνίας.

Καμία ανεπάρκεια εκ μέρους του παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, ή αδυναμία του να συμμορφωθεί με τις Αρχές και τις Εφαρμογές αυτού του Κώδικα, θα δικαιολογεί απαραίτητα καταγγελία ή πειθαρχικές διαδικασίες.

Όμως, η αδυναμία στο να ακολουθηθεί η καθοδήγηση που υποδεικνύεται σε αυτόν τον Κώδικα, θα είναι ένας παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη εάν είναι απαραίτητο να εξεταστεί η συμπεριφορά ή η ικανότητα κάποιου παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες.

Αρχή 1η

Γενικές Υποχρεώσεις

Όλους τους παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να τους διέπει η ακεραιότητα σε ό,τι λένε ή πράττουν με την ιδιότητά τους ως μελών ενός Ευρωπαϊκού ελεύθερου επαγγέλματος.

Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να κατέχουν συστηματική γνώση και θεωρία των τεχνών, της επιστήμης, και αυτής καθεαυτής της δουλειάς της αρχιτεκτονικής, τα οποία θα έχουν αναπτυχθεί μέσω της εκπαίδευσης, της εξέτασης, της κατάρτισης, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εμπειρίας. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να διαβεβαιώνει το κοινό ότι, όταν κάποιος που παρέχει αρχιτεκτονικές υπηρεσίες διορίζεται για να εκτελέσει επαγγελματικές υπηρεσίες, ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα κριτήρια. Η Πολιτική του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης είναι ότι αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων πλήρους απασχόλησης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο (ή ισότιμο), ακολουθούμενο από τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης (ή ισότιμης)επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά όλες τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες που αναμένονταν από αυτόν κατά την εισαγωγή του στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα.

Η βάση της διαδικασίας είναι η απόκτηση ενός τίτλου, όπως καταγράφεται στο Παράρτημα V.7 της Οδηγίας Προσόντων της ΕΕ (2005/36/EU), και η οποία συμπληρώνεται με την τουλάχιστον δύο ετών περίοδο πλήρους απασχόλησης (ή ισότιμης) επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας.

Επίσης, όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες να διατηρούν και να προωθούν τη γνώση τους στην τέχνη και στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής, να σέβονται τα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, να συμβάλουν στην αύξησή τους, και να δίνουν προτεραιότητα στην αποκτημένη και χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις επαγγελματική κρίση πέρα από οποιοδήποτε άλλο κίνητρο κατά την αναζήτηση της τέχνης, της επιστήμης, και της δουλειάς της αρχιτεκτονικής.

Εφαρμογές

1.1 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διατηρούν και αναπτύσσουν συνεχώς την επαγγελματική τους γνώση και την ικανότητά τους σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα επαγγέλματά τους.

1.2 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει συνεχώς να επιδιώκουν να βελτιώνουν τα κριτήρια της τελειότητας σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, της έρευνας, της κατάρτισης, του σχεδιασμού, της τεχνολογίας, των μεθόδων κατασκευής και της πρακτικής.

1.3 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν τις κατάλληλες και αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης και επανεξέτασης, και το ικανοποιητικά καταρτισμένο και εποπτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν πλήρως, αποτελεσματικά και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους.

1.4 Όπου η εργασία εκτελείται εξ ονόματος ενός παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, είτε αυτός είναι ένας υπάλληλος είτε οποιοσδήποτε άλλος που ενεργεί υπό τον άμεσο έλεγχο ενός παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, αυτός ο παρέχων θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ικανό να εκτελέσει την εργασία και ότι εποπτεύεται επαρκώς.

1.5 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν από μια σύμβαση για αρχιτεκτονικές υπηρεσίες ή από την απασχόληση, παρά να απαιτείται από αυτούς να κάνουν έναν αδικαιολόγητο συμβιβασμό.

1.6 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα προτείνει μία αμοιβή, παρά μόνο εάν έχει την επαρκή πληροφόρηση για τη φύση και το πεδίο δράσης του έργου, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ετοιμαστεί μία πρόταση για την αμοιβή, που να καλύπτει πλήρως την εργασία ή τις υπηρεσίες και που θα βασίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία, εάν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από το νόμο:

   

 • μια κλίμακα αμοιβών
 •  

 • ένα ανεξάρτητο παράρτημα των ιστορικών στοιχείων αμοιβών
 •  

 • μια κλίμακα των πόρων ανά ανθρωποώρα
 •  

 • μια ωριαία τιμή χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των αποδεδειγμένων γενικών εξόδων, τα επίπεδα μισθών και το ανάλογο περιθώριο κέρδους και κινδύνου
 •  

 • μία προσφορά ενός εφάπαξ ποσού, ή μία κατά προσέγγιση εκτίμηση που θα βασίζεται στις ανθρωποώρες και άλλους πόρους, τα οποία απαιτούνται μαζί με τα αποδεδειγμένα γενικά έξοδα, τα επίπεδα μισθών και το ανάλογο περιθώριο κέρδους και κινδύνου, και τα οποία τουλάχιστον θα επιτρέψουν ένα κατάλληλο επίπεδο επανεπένδυσης στην κατάρτιση και στον εξοπλισμό.

 

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μιας σύμβασης, κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα αναθεωρήσει μια πρόταση για αμοιβές με βάση την αμοιβή που έχει προταθεί από έναν άλλο παρέχοντα για την ίδια εργασία ή υπηρεσίες.

Η εφαρμογή αυτή απαιτείται προκειμένου ο πελάτης και η κοινωνία να προστατευθούν από οποιονδήποτε παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες με ανεπαρκείς.

Αρχή 2η

Υποχρεώσεις προς το Κοινό Συμφέρον

Προς όφελος του κοινού, όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να παρατηρούν τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα των νόμων που διέπουν τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, την εργασία και τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιοι, και να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους κατά την εφαρμογή τέτοιων εργασιών και υπηρεσιών.

Εφαρμογές

 

2.1 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να σέβονται και να βοηθούν τη διατήρηση και ανάπτυξη του συστήματος αξιών και τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας στην οποία δημιουργούν αρχιτεκτονική. Θα πρέπει να προσπαθούν όχι μόνο να βελτιώνουν το περιβάλλον μέσω της υψηλότερης ποιότητας σχεδιασμού αλλά επίσης και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και το φυσικό περιβάλλον μιας τέτοιας κοινότητας κατά τρόπο βιώσιμο, έχοντας πάντα υπόψη την επίδραση που μπορεί να έχει η εργασία τους στα ευρύτερα συμφέροντα όλων εκείνων που εύλογα αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ή να απολαύσουν το προϊόν της εργασίας τους.

2.2 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα επικοινωνεί ή θα προωθεί ή θα αντιπροσωπεύει τον εαυτό του ή τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο δόλιο ή παραπλανητικό, και δε θα επιτρέπει σε άλλους να το κάνουν αυτό, είτε ενεργώντας εξ ονόματός του είτε όχι.

2.3 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει πάντα να αποφεύγουν είτε να εμπλέκονται σε μια κατάσταση που είναι ασυμβίβαστη με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, είτε που θα είναι πιθανό να επισύρουν αμφιβολία για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία ή την ακεραιότητά τους.

2.4 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα κάνει, υποστηρίξει ή συμφωνήσει σε οποιαδήποτε δήλωση, γραπτή ή οτιδήποτε άλλο, που θα είναι αντίθετη προς τη δική τους γνώση ή επαγγελματική άποψη ή που γνωρίζουν ότι είναι παραπλανητική ή άδικη για άλλους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναξιοπρεπής προς το επάγγελμα ή τον πελάτη τους ή το χρήστη.

2.5 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα προαγάγει, ενθαρρύνει, υποστηρίζει ή συμφωνεί σε οποιαδήποτε πράξη που είναι πιθανό να βοηθήσει στην εκτέλεση κάποιας παράνομης πράξης ή ανήθικης συμπεριφοράς, ειδικά όσον αφορά οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να τείνει να αποκρύψει ή να παραποιήσει οποιαδήποτε οικονομική ή φορολογική παρανομία ή παρατυπία.

 

2.6 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να τηρούν και να συμμορφώνονται με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς επίσης και με τους κώδικες δεοντολογίας και τους νόμους που ισχύουν για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες που παρέχονται ή που θα παρασχεθούν.

Αρχή 3η

Υποχρεώσεις προς τον Πελάτη

Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση προς τους πελάτες τους να εκτελούν την εργασία ή τις υπηρεσίες τους πιστά, ευσυνείδητα, επαρκώς, κατά τρόπο επαγγελματικό, με ανεξαρτησία, αμεροληψία και ακεραιότητα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητα και την επίμονη προσπάθεια. Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα πρέπει να ασκούν απροκατάληπτη και αμερόληπτη κρίση. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια κατά το εκτέλεση όλων των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η ανεξάρτητη, αμερόληπτη και επαγγελματική κρίση θα πρέπει να προηγείται του οποιουδήποτε άλλου κινήτρου κατά την αναζήτηση της τέχνης, της επιστήμης, και της δουλειάς της αρχιτεκτονικής.

Εφαρμογές

3.1 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να σέβονται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που εκφράζονται από τον πελάτη τους ή από οποιονδήποτε δυνητικό χρήστη, εφόσον τέτοιες ανάγκες και απαιτήσεις δε συγκρούονται με τη συμμόρφωση προς τις Αρχές και Εφαρμογές αυτού του Κώδικα. Σε περίπτωση πραγματικής ή πιθανής σύγκρουσης, ο παρέχων θα πρέπει αμέσως να ειδοποιεί τον πελάτη και, εάν κριθεί απαραίτητο, το χρήστη για τη σύγκρουση αυτή.

Εκτός αν ρητώς έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο παρέχων πρέπει αμέσως μετά είτε να συμμορφωθεί ή να ικανοποιήσει την ανάγκη ή την απαίτηση, ή να παραιτηθεί αμέσως από τη σχετική σύμβαση για αρχιτεκτονικές υπηρεσίες ή απασχόληση.

3.2 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα αναλαμβάνουν επαγγελματική εργασία μόνο όπου θα μπορούν να καταδείξουν ότι κατέχουν επαρκή γνώση και ικανότητες, καθώς επίσης, εάν απαιτείται, ότι η συμφωνημένη αμοιβή για μια συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει, ή θα παράσχει, επαρκείς οικονομικές και τεχνικές πηγές προκειμένου να εκπληρώσουν από κάθε άποψη τις δεσμεύσεις τους προς τους πελάτες τους.

Η υποχρέωση αυτή δε θα επηρεαστεί από την απασχόληση συμβούλων, είτε από ή εξ ονόματος του παρέχοντα, είτε από τον πελάτη ή οποιουδήποτε υπαρκτού ή ενδεχόμενου χρήστη. Οποιοσδήποτε σύμβουλος απασχοληθεί από τον παρέχοντα θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς που εμπλέκονται.

3.3 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα ανταμείβονται μόνο από τις αμοιβές και τα επιδόματα που θέτονται στη σχετική σύμβαση για υπηρεσίες ή απασχόληση.

3.4 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δε θα προσφέρει κανενός είδους δέλεαρ ή αμοιβές προκειμένου να παράσχει απασχόληση. Ούτε θα δεχτεί από ή θα προσφέρει σε υπεύθυνους έργου ή κατασκευών ή επιβλέποντες ή άλλους αντιπροσώπους οποιουδήποτε πελάτη ή υπαρκτό ή ενδεχόμενο χρήστη, αναδόχους, ειδικούς αναδόχους, προμηθευτές προϊόντων ή άλλους, κανένα απολύτως δέλεαρ ή αμοιβές προκειμένου να εξασφαλίσει κάποιο αόριστο όφελος.

3.5 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει, σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασίας τους κι αν βρίσκονται, να αποκαλύπτουν αμέσως στους πελάτες, υπαρκτούς ή ενδεχόμενους χρήστες, αναδόχους ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πρόσωπο ή οργανισμό, οποιεσδήποτε σημαντικές περιστάσεις πουτους γίνονται γνωστές και που εγκυμονούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων ή που κάποιος απ’ αυτούς θεωρεί ότι εγκυμονούν σύγκρουση συμφερόντων. Εάν τους επιτραπεί να συνεχίσουν, τότε θα πρέπει από κει και στο εξής να εξασφαλίζουν ότι τέτοιες περιστάσεις δεν επηρεάζουν τα συμφέροντα οποιονδήποτε τέτοιων προσώπων ή οργανισμών, ούτε παρεμποδίζουν τα καθήκοντα του παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα αν είναι απαραίτητο να ασκήσουν οποιαδήποτε κριτική αναφορικά με την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης.

3.6 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα παράσχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες συμβουλές στους πελάτες τους και σε οποιονδήποτε υπαρκτό ή ενδεχόμενο χρήστη.

 

3.7 Οι όροι απασχόλησης ενός παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες να αποτελούν αντικείμενο γραπτής συμφωνίας με τον πελάτη. Ειδικότερα, η συμφωνία να καλύπτει:

   

 • Το πεδίο της εργασίας ή των υπηρεσιών
 •  

 • Την κατανομή και τα όρια του παθητικού
 •  

 • Τον προϋπολογισμό ή άλλο όριο δαπανών για το έργο ή την εργασία ή τις υπηρεσίες
 •  

 • Την αμοιβή για την εργασία ή τις υπηρεσίες, τη μέθοδο υπολογισμού της (εάν απαιτείται) και το στάδιο ή τα στάδια στα οποία θα είναι πληρωτέα
 •  

 • Τις περιπτώσεις που δικαιολογούν τη λήξη της συμφωνίας.

3.8 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα και τη μυστικότητα των υποθέσεων των πελατών τους ή των άλλων υπαρκτών ή ενδεχόμενων χρηστών και δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη και οποιουδήποτε σχετικού συμβαλλόμενου μέρους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

3.9 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να εκτελούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με δέουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια.

3.10 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να εκτελούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εφόσον κάτι τέτοιο είναι μέσα στις δυνάμεις τους, εντός ενός συμφωνηθέντος λογικού χρονοδιαγράμματος.

3.11 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να κρατούν τον πελάτη τους έγκαιρα ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών ή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει εκ μέρους του πελάτη τους, καθώς και για οποιαδήποτε θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ή το κόστος ή την ποσότητα ή τη δαπάνη του έργου, ιδιαίτερα όταν ο πελάτης έχει θέσει όρια όσον αφορά την ποιότητα ή το κόστος.

3.12 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να είναι πάντα καλυμμένοι με επαγγελματική ασφάλιση, τέτοιου ύψους και διάρκειας που να καλύπτονται τα πιθανά εκ του νόμου στοιχεία του παθητικού του παρέχοντα προς οποιοδήποτε πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα των έργων, των εργασιών και των υπηρεσιών που έχουν αναληφθεί.

3.13 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες έγκαιρα, ευγενικά και εγγράφως.

3.14 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να καθιστούν ενήμερους τους πελάτες για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που υπάρχουν (ασχέτως εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση απασχόλησης του παρέχοντα), ήτοι: συμβιβασμός, μεσολάβηση, διαιτησία ή οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση από αρμόδιο δικαστήριο.

Αρχή 4η

Υποχρεώσεις προς Όφελος του Επαγγέλματος

Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, το επαγγελματικό απόρρητο, την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, και θα ενεργούν με τέτοιο τρόπο που θα σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων. Επιπλέον, έχουν υποχρέωση να αναγνωρίζουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και συνεισφορές των συναδέλφων τους και να σέβονται τα δικαιώματά τους.

Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν τη συμβολή που παρέχεται στην εργασία ή στις υπηρεσίες τους από άλλους, όπως, για παράδειγμα, από το προσωπικό, από τον πελάτη, από τους πολεοδόμους, από τους αρχιτέκτονες τοπίων, από άλλους αρχιτέκτονες, από διεπιστημονικές επαγγελματικές εταιρίες ή επιχειρήσεις, από τους καλλιτέχνες, από τους διακοσμητές εσωτερικών χώρων, από τους μηχανικούς, από τους οικονομολόγους κατασκευών, από τους ειδικούς αναδόχους, από τους αναδόχους, και από άλλους στην ομάδα έργου.

Εφαρμογές

4.1 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, τιμιότητα και δίκαια.

4.2 Οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να συνάπτουν εταιρική σχέση ή συνεργασία με ακατάλληλο πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, με κάποιο πρόσωπο που είτε τον βαραίνει κάποια εγκληματική καταδίκη και που κάτι τέτοιο θα έχει επιπτώσεις στη φήμη γενικά του παρέχοντα ή των παρεχόντων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, είτε είναι υπό πτώχευση ή που το όνομά του έχει διαγραφτεί από οποιοδήποτε επαγγελματικό μητρώο, εκτός εάν πρόκειται κατόπιν δικού του αιτήματος, είτε είναι ένα πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από την ιδιότητα του μέλους μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης που εκπροσωπεί αρχιτέκτονες ή/και άλλους παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες.

4.3 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να προσπαθούν, μέσω των ενεργειών τους, να προωθούν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του επαγγέλματός τους, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί τους προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε αυτόν τον Κώδικα, έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε που συναλλάσσεται με οποιονδήποτε παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες να είναι σίγουρος ότι θα προστατευθεί σε περίπτωση ανικανότητας ή ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων.

4.4 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις με τη δικαιολογία της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της αναπηρίας, της οικογενειακής κατάστασης ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

4.5 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να ιδιοποιείται την πνευματική ιδιοκτησία, ή να εκμεταλλεύεται αδικαιολόγητα τις ιδέες ενός άλλου παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, χωρίς τη σαφή εξουσιοδότηση από τον παρέχοντα που έχει το δικαίωμα σε εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία ή ιδέα.

 

4.6 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να συμμετέχει είτε σε ένα διαγωνισμό σχεδίου ή να υποβάλει μια ανταγωνιστική προσφορά ή πρόταση όπου οι όροι συμμετοχής και οι διατάξεις της σύμβασης δεν παρέχουν τη νομική προστασία για την πνευματική ιδιοκτησία του παρέχοντα που συμμετέχει.

 

4.7 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να συμμετέχει είτε σε ένα διαγωνισμό σχεδίου ή να υποβάλει μια ανταγωνιστική προσφορά ή πρόταση όπου η αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας ή οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή η αξιολόγηση της επαγγελματικής ποιότητας του πιθανού παρέχοντα δεν αποτελούν το κυρίαρχο κριτήριο.

4.8 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει να συμμετέχει είτε σε ένα διαγωνισμό σχεδίου, είτε να υποβάλει μια ανταγωνιστική προσφορά ή πρόταση εάν η προτεινόμενη αμοιβή αποκαλυφθεί πριν από την κατακύρωση είτε του έργου είτε του παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες.

4.9 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει, όταν διορίζεται ως αξιολογητής ενός διαγωνισμού, συγχρόνως να ενεργεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα που προκύπτει από το θέμα ενός τέτοιου ανταγωνισμού.

4.10 Κανένας παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν πρέπει, κακόβουλα ή άδικα, να επικρίνει ή να προσπαθεί να δυσφημήσει την εργασία ενός άλλου αρχιτέκτονα.

4.11 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, εάν τους ζητηθεί να αναλάβουν ένα έργο ή κάποια άλλη επαγγελματική εργασία για την οποία ο παρέχων γνωρίζει, ή μπορεί, μετά από έρευνα, να εξακριβώσει, ότι ένας άλλος παρέχων αρχιτεκτονικές υπηρεσίες έχει σύμβαση με τον ίδιο πελάτη, ή τον υπαρκτό ή ενδεχόμενο χρήστη, για το ίδιο έργο ή εργασία ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το ίδιο έργο, σχετικές με εκείνο το πρόγραμμα, πρέπει να ειδοποιούν τον έτερο παρέχοντα.

4.12 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, εάν διορίζονται προκειμένου να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την εργασία ενός άλλου παρέχοντα, πρέπει να ειδοποιούν εκείνο τον παρέχοντα γι’ αυτό, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι επιβλαβές σε ενδεχόμενη ή υπαρκτή προσφυγή στο δικαστήριο.

4.13 Όλοι οι παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διαχειρίζονται σύμφωνα με το νόμο τα οικονομικά τους.

4.14 Ένας αντιπρόσωπος ενός παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες δεν μπορεί να υπογράφει την αίτηση για την άδεια οικοδομής, την αίτηση για την έγκριση των σχεδίων, την αίτηση για την έγκριση των κανονισμών δόμησης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αίτηση νομικής φύσεως, εκτός εάν ο υπογράφων είναι ο μελετητής ή εάν το σχέδιο έχει γίνει υπό την άμεση επίβλεψη και συγκατάθεση του υπογράφοντος.

4.15 Εάν μια επαγγελματική νομοθετική Αρχή ή μία επαγγελματική οργάνωση υποβάλει μια καταγγελία ή ξεκινάει διαδικασίες εναντίον είτε ενός παρέχοντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες που είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ή κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος, είτε εναντίον μία επιχείρησης ή εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ή κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος, τότε εκείνος ο παρέχων ή ο αρχαιότερος εταίρος ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ή της επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου θα πρέπει να εμφανιστούν προσωπικά (και όχι από οποιονδήποτε νομικό ή άλλο αντιπρόσωπο) να απαντήσουν επί της καταγγελίας ή των διαδικασιών.