Δομή

Μόνιμες Επιτροπές περιόδου 2008-2011

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2008-2011


ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟ
Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και συμμετοχή σε Ο.Ε.

1.

ENOTHTA A
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ Μ.
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Κ.

 • Θέματα εκπαίδευσης – προγραμμάτων σπουδών –μεταπτυχιακά
 • Επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση

ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ Μ.
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Κ.

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Κώδικας Δεοντολογίας Αρχιτεκτόνων

ΜΑΟΥΝΗΣ Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.

 • Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 36/2005 Ε.Ε. – Οδηγία για τις υπηρεσίες SIM 123/2006 ΕΕ – Θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού Ε.Ε.

2.

ENOTHTA B
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.

 • Βραβεία – Εκθέσεις – Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.

 • 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ Ε.
ΜΠΟΥΜΗΣ Θ.

 • Έκδοση οδηγού εθνικής πολιτικής για την Ελληνική Αρχιτεκτονική
 • Έκδοση οδηγού άσκησης επαγγέλματος με θέμα «Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα»

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.

 • Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
 • Ιστοσελίδα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.

3.

ENOTHTA Γ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΜΨΗΣ Ι.
ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ Β.

 • Θέματα θεσμικού πλαισίου Μελετών Δημοσίου Ν. 3316/05

ΔΟΥΜΑΣ Δ.
ΣΕΜΨΗΣ Ι.

 • Ασφαλιστικά Θέματα – ΤΣΜΕΔΕ
 • Θέματα Μισθωτών Αρχιτεκτόνων (Ιδιωτικών, Δημοσίων και με Δ.Π.Υ.)

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κ.
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ Κ.

 • Θεσμικό πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών – Αμοιβές ιδιωτικών έργων
 • Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων και ΕΠΑΕ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.
ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ Β.

 • Θεσμικό πλαίσιο κατασκευής δημοσίων & ιδιωτικών έργων – ΣΔΙΤ – ΜΗΚΙΕ – Δημόσιες Συμβάσεις

ΜΠΟΥΜΗΣ Θ.

 • Ομάδες εργασίας της CAE – UMAR
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ετήσια εκδήλωση υποδοχής νέων συναδέλφων – Ενημερωτικά σεμινάρια 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ Μ.
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κ.
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ Κ.

4.

ENOTHTA Δ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΟΥΜΑΣ Δ.
ΜΑΟΥΝΗΣ Α.

 • Περιβάλλον, Βιώσιμη κατασκευή, Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων
 • Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία

ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ Γ.
ΜΑΟΥΝΗΣ Α.

 • Θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας

ΔΟΥΜΑΣ Δ.
ΣΕΜΨΗΣ Ι.
ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ Γ.

 • Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ Γ.

 • Σύγχρονο Αρχιτεκτονικό έργο – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

ΜΑΟΥΝΗΣ Α.