Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής και Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ»

Σύμφωνα με την με αριθμό 946/2021 (ΑΔΑ ΨΨΨΟΩ96-Θ13) ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, εγκρίθηκε η συγκρότηση της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής του ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ».

Επίσης σύμφωνα με την με αριθμό 994/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον προαναφερόμενο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα.