Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών

To Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προσλάβει, με βάση τον Ν. 4009/2011, άρθρα 16,§4, και 29,§7, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 4115/2013, άρθρο 34,§16, και την υπ’ αριθ. 18/2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, και εφ΄όσον υπάρχουν σχετικές πιστώσεις, διδακτικό προσωπικό για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 και για τα εξής γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Δομική Μηχανική
Εικαστικές Τέχνες
Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία
Ψηφιακές Αναπαραστάσεις και Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Αειφορικός  Σχεδιασμός

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και/ή Ιστορία της Τέχνης

Οι ενδιαφερόμενοι,  οι οποίοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα σπουδές και να έχουν ανάλογη δραστηριότητα και εμπειρία,  παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι την  Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014, στη Γραμματεία του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων (ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραμματεία,  ΤΚ 26504 – Ρίο Πατρών):

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα/υπόμνημα  που θα περιλαμβάνει αναφορά στις σπουδές,  την  επιστημονική, ακαδημαϊκή,  επαγγελματική ή άλλη σχετική δραστηριότητα και εμπειρία τους, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων, κλπ.  σε ένα αντίτυπο.
  3. Portfolio (λεύκωμα)  αρχιτεκτονικού, εικαστικού ή άλλου έργου, σε ένα αντίτυπο

Για πληροφορίες  παρακαλούνται να επικοινωνούν  με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όσοι έχουν στο παρελθόν υποβάλει ανάλογη αίτηση πρόσληψης, αρκεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αποστολή μόνο νέας αίτησης, με ανάλογη επισήμανση περί προηγούμενης υποβολής στοιχείων, χωρίς την επανυποβολή βιογραφικού σημειώματος ή υπομνήματος και portfolio.

Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία.