Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός»

Σκοπός του Προγράμματος

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος είναι οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος. Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω διδάσκονται από επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή. Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/435-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/5172-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82