Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός Πρότυπου Αναψυκτηρίου, Αποδυτηρίων, Πύργου Ναυαγοσώστη και Ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

    

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρμόδια υπηρεσία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση : ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ , αρ. 4, Τ.Κ.: 85131,  ΡΟΔΟΣ

Τηλ. : 2241363163– 2241363158

Fax. : 2241363139

Ηλ. Ταχυδρομείο : [email protected] / g.perakis @rho.pnai.gov.gr

Ιστοσελίδα : www.pnai.gov.gr

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας   χρηματοδότησης   είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (Χρηματοδότηση   Π.Δ.Ε. – Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου),  στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 250.000,00 € για το Οικονομικό Έτος 2016 αντίστοιχα, με Κ.Α.Ε 071.9479α. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η με αριθ. 634/ 2016 (ΑΔΑ:ΩΜ6Ω7ΛΞ-5ΤΕ) απόφαση της  από 24-11-2016, 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (θέμα 18ο /Γ1)κατά την οποία  εγκρίνεται η δαπάνη για το ποσό των 18.600,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός   του   διαγωνισμού   είναι   η   αναζήτηση   σχεδιαστικών   προτάσεων,   για   την   κατασκευή πρότυπου τύπου υπαίθριου αναψυκτηρίου , αποδυτηρίου, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου που  θα συμβάλουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου των περιοχών.

Αντικείμενο   του   διαγωνισμού   είναι   η   διατύπωση   ιδεών,   μέσω  σχεδίων, για την κατασκευή πρότυπου τύπου υπαίθριου αναψυκτηρίου , αποδυτηρίου, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανήσου,   από   αρχιτεκτονική, πολεοδομική,   αισθητική,   λειτουργική,   τεχνική   και   περιβαλλοντική   άποψη,   κατά   τρόπο   που   να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω.

 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ.2.β.1. της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011)   «Νέο   πλαίσιο   διενέργειας   των   αρχιτεκτονικών   διαγωνισμών   και   γενικά   των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό  σχεδιασμό των αντικειμένων και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Επιπρόσθετα για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή/και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν  οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες,   καθώς   και  σπουδαστές   Αρχιτεκτονικών   Σχολών   οι   οποίοι   θα  συμμετέχουν   ως   μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

 

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικές κατευθύνσεις

Κατά το σχεδιασμό των αναψυκτηρίου, αποδυτηρίου, πύργο ναυαγοσώστη και ντουζιέρας οι μελετητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους σημαντικά στοιχεία όπως:

 • Ευκολία και Οικονομία κατασκευής .Η δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης θα θεωρηθεί προσόν.
 • Οικονομία της κατασκευής και ευκολία συντήρησης
 • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη συνεχή χρήση και ειδικότερα στης συνθήκες παραθαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Αποτροπή ή έστω αντοχή σε εκτεταμένους βανδαλισμούς
 • Υλικά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά και ανθεκτικά στης συνθήκες της παραλίας
 • Η ντουζιέρα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο θέσεις λουόμενων.
 • Το αναψυκτήριο θα περιλαμβάνει μέχρι και δυο θέσεις εργασίας , πάγκο σερβιρίσματος, χώρο πλυσίματος και καθαριότητας
 • Σε κάθε μονάδα αποδυτηρίου θα πρέπει να υπάρχουν δυο διακεκριμένοι χώροι (γυναικών – ανδρών)
 • Εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων  υδροδότησης και αποχέτευσης ακάθαρτων νερών  και τρόπο ηλεκτροδότησης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Η κατασκευή του πύργου δεν θ είναι μόνιμη. Ως ελάχιστο  ύψος του πύργου ναυαγοσώστη  να θεωρηθούν τα 3,00 μέτρα και θα φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα , ιστό σημαίας και στέγαστρο σκίασης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εργονομία σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα και τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται  και άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προ απαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05.
 3. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
 4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.
 5. Αποκλείονται από το Διαγωνισμό:
 • Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
 • Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα
 • Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη του Διαγωνισμού.
 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

–  τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης.

–  τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του κοινόχρηστου χώρου

– την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αναγνώρισης των προτεινόμενων προτύπων ως εμβληματικών στοιχείων της πόλης.

– την πρακτικότητα

– τη δυνατότητα ένταξης σε διαφορετικού χαρακτήρα αστικό περιβάλλον

– την ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου.

– την εξασφάλιση των μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

 

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 12/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 ,  τέσσερις (4)  μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

Η   υποβολή   των   μελετών   θα   γίνει   στη   διεύθυνση:   Ιερού Λόχου 4   Τ.Κ   85131,   Ρόδος, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παράδοσης της μελέτης στην Υπηρεσία από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

 

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 • Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή
 • Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και
 • Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.

Η Επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής , η οποία σαφώς ορίζει και   τον   γραμματέα   της   Επιτροπής   Διαγωνισμού   με   τον   αναπληρωτή   του   και   θα   ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο   12,   παρ.4    της   υπ’ αριθ.   πρωτ.   Οικ.   26804/16-06-2011   απόφασης   του   Υ.ΠΕ.Κ.Α.   (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011)   «Νέο   πλαίσιο   διενέργειας   των   αρχιτεκτονικών   διαγωνισμών   και   γενικά   των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ’ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α’) και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

 

 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Απόφαση για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο ποσού 5.400,00 €, το δεύτερο ποσού 3.960,00€ και το τρίτο ποσού 2.640,00 €, πλέον του ΦΠΑ, αντίστοιχα.

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των χιλίων 1.000 € (πλέον του ΦΠΑ) εκάστη.

 

 1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η   παρούσα  Προκήρυξη  θα   αναρτηθεί   στην   ιστοσελίδα   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   www.pnai.gov.gr

Για την παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα   διαγωνιζομένων   θα   εγγράφεται   σε   κατάλογο   που   τηρεί   η   αρμόδια   υπηρεσία   της διοργανώτριας αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση) προκειμένου να ενημερώνεται από τη   διοργανώτρια   αρχή.   Από   την   αρμόδια   υπηρεσία   θα   αποδίδεται   σε   όλους   τους   εγγραφέντες – εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της με αρ. αρ. Πρωτ. Οικ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.).

Η αναλυτική  Προκήρυξη  θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής, www.pnai.gov.gr την οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως ισχύει σήμερα.

 

ΡΟΔΟΣ      8 /12/2016

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεόδωρος  Δημ  Μαυρίλας

Αρχιτέκτονας  Μηχανικός

E.Π.   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   Μηχανικός

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ