Ενημέρωση

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης μελών εκπροσωπήσεων

Συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε την από 25.2.2019 / ΑΠ 13576/3925 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας) με τον τίτλο «Ενημέρωση νέων υπόχρεων σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2019 (χρήση 2018) – Σύνταξη καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»