v_vravio_2-pinakida-3_pl-charitou_vasilopoulos_papaefstratiou