Δομή

Αντιπροσωπεία Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Η Αντιπροσωπεία αποτελείται από 165 μέλη, που εκλέγονται σε όλη τη χώρα από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου κάθε τρία (3) χρόνια βάσει του άρθρου 8 του Καταστατικού. Η κατανομή των μελών της Αντιπροσωπείας ακολουθεί την περιφερειακή διαίρεση της χώρας με αναλογικό τρόπο.
Από τα μέλη της Αντιπροσωπείας, στην πρώτη της συνεδρίαση μετά τις εκλογές, εκλέγεται το Προεδρείο της και το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου είναι τριετής.

Προεδρείο Αντιπροσωπείας (Άρθρο 10 του Καταστατικού):
Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας προεδρεύει Προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας εκλέγεται με απλή αναλογική από τα μέλη της για θητεία τριών ετών και είναι ανακλητό.
Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας καθορίζεται από το Προεδρείο αυτής και αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη της.