Ενημέρωση

Ακύρωση του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Αγαπητά μέλη,

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμ. 3632 από 13.10.2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  ακυρώθηκε η από 9 Δεκεμβρίου 2013 υπ’ αρ. 67659 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ τ. Β΄ 3155/12.12.2013).

Ο λόγος ακύρωσης που ελήφθη υπόψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας  απαναδιατυπώνει (περίπου texto) το λόγο που αναπτύξαμε στο με αριθμό κατάθεσης 380 από 30.4.2014 δικόγραφό μας Προσθέτων Λόγων, στην παράγραφο 1.1.3. σελίδα 19 έως 22  με τίτλο «Η μη υπαγωγή σε ψηφοφορία των καταχωρηθέντων “απόψεων” του συλλογικού οργάνου που συγκροτούν τις Γνωμοδοτήσεις και η μη προκύπτουσα επικαλούμενη – κατά το κείμενο – “θετική πλειοψηφία”».

Μ.Φ.Χ.

 

Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης

Δικηγόρος Δρ. Ν.