Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 3179/2009 – Θέμα: Καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός της ΖΟΕ Ν. Αττικής

Περίληψη:

 

Ο καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και όρων και περιορισμών ως προς τη δόμηση και τις χρήσεις γης εντός της ζώνης αυτής, αποτελεί μέτρο χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο εναρμονίζεται προς την επιταγή περί ορθολογικής χωροταξίας. Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν ανεκτούς κατ’ αρχήν περιορισμούς της ιδιοκτησίας και δεδομένου ότι ο καθορισμός τους, εντασσόμενος σε χωροταξικού χαρακτήρα ρύθμιση που καλύπτει ευρύτερη περιοχή, στηρίζεται στη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της πενταετίας που θεσπίζεται για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ..

 

Ο λόγος ακυρώσεως που προβάλλει ο αιτών Δήμος επικαλούμενος βλάβη όσων δημοτών είναι δικαιούχοι ανεκτέλεστων οικοδομικών αδειών ή είχαν υποβάλει σχετική αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας, πρέπει να απορριφθεί, ως προβαλλόμενος απαραδέκτως εκ συμφέροντος τρίτου.

 

Διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις νομίμως υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του διατάγματος βιομηχανίες να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς χρονικό περιορισμό και να εκσυγχρονίζονται χωρίς δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, δεν τίθεται νομίμως. Δεν ορίζεται εύλογο χρονικό όριο για την μετεγκατάσταση των βιομηχανιών που λειτουργούν σε περιοχές για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προσβαλλόμενου π.δ., δεν προβλέπεται πλέον η συγκεκριμένη χρήση. Επίσης, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι εξετάστηκε αν η συνέχιση της λειτουργίας τους στο διηνεκές είναι, με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιοχής, σύμφωνη προς το Σύνταγμα και συμβατή προς το σκοπό, στον οποίο αποβλέπει το πολεοδομικό καθεστώς που θεσπίζεται με το προσβαλλόμενο διάταγμα.

 

κατεβάστε το αρχείο